15 TỪ VỰNG

 

Dưới đây là các từ vựng rất nhiều mem nhầm nghĩa do hình thức rất giống với các từ trong word family nhưng nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Các mem của ad chú ý nhé! 

  
1. Industrial: thuộc về công nghiệp
2. Industrious: chăm chỉ = hard-working

3. Comprehensive: toàn diện, bao hàm tất cả
4. Comprehensible: có thể hiểu được
5. Responsive: có nhiều phản hồi, tương tác tích cực
Eg: a comprehensive class: một lớp học nhiệt tình, chăm chú

6. Healthy: khỏe mạnh
7. Healthful: lành mạnh, có lợi cho sức khỏe

8. Successful: thành công
9. Successive: liên tiếp (luôn phải đứng trước danh từ)
Eg: successive attempts: những cố gắng liên tiếp ko ngừng nghỉ

10. Economic: thuộc về nền kinh tế
11. Economical: tiết kiệm

12. Considerable: đáng kể
13. Considerate: chu đáo (chỉ dành để nói về người)

14. Numerical: thuộc về số má, bằng số
15. Numerous: nhiều