37 CẤU TRÚC THEO SAU LÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

 

 1 – to afford to V + O ……………….. cố gắng làm gì
2 – to agree to V + O …………………… đồng ý làm gì
3 – to agree with so …………………… đồng ý với ai
4 – to appear to V + O ………………… dường như
5 – to ask to V + O ……………………. yêu cầu làm gì
6 – to ask sb to V st …………………… yêu cầu ai làm gì
7 – to decide to V + O ……………….. quyết định làm gì
8 – to expect to V + O ………………… hi vọng
9 – to learn to V + O ………………….. học
10 – to manage to V + O ……………….. xoay xở
11 – to offer to V + O ………………….. đề nghị làm gì cho ai
12 – to plan to V + O …………………… đặt kế hoạch
13 – to promise to V + O ………………. hứa
14 – to encourge to V + O ……………… khuyến khích
15 – to refuse to V + O ………………….. từ chối
16 – to threaten to V + O ………………… đe dọa
17 – to doubt whether S + (V) + O………. nghi ngờ về cái gì đó
18 – to want to V + O …………………… muốn làm gì
19 – to want sb to V st …………………… muốn ai làm gì
20 – to intend to V + O …………………… có ý định
21 – to advise sb to V + O ………………….. khuyên ai làm gì
22 – to allow sb to V + O …………………… cho phép ai làm gì
23 – to beg sb to V + O ……………………… cầu xin ai
24 – to forbid to V + O ………………………. cấm làm gì
25 – to invite to V + O ………………………. mời
26 – to invite sb to V + O …………………… mời ai làm gì
27 – to persuade sb to V + O ………………… thuyết phục ai làm gì
28 – to remind sb to V + O …………………… nhắc ai làm gì
29 – to teach sb to V + O …………………….. dạy
30 – to tell sb to V + O ………………………. bảo
31 – to urge sb to V + O ……………………… hối thúc
32 – to have sb V + O ………………………… nhờ
33 – to make sb V + O ……………………….. bắt ép
34 – S + would like to V + O ………………… thích
35 – S + used to V + O …………………….. đã từng làm gì (nay không làm nữa)
36 – to + encourage sb to V st ………………. khuyến khích ai làm gì
37 – It + (take) + sb + (time) + to V st…………………Làm gì mất bao lâu