Breaking news : Your Brain Is Like A Garden

Breaking news : Your Brain Is Like A Garden

 YOUR BRAIN IS LIKE A GARDEN

Imagine your brain is a garden, except instead of growing flowers, fruits, and vegetables, you grow synaptic connections between neurons. These are the connections that neurotransmitters like dopamine, seratonin, and others travel across.

“Glial cells” are the gardeners of your brain—they act to speed up signals between certain neurons. But other glial cells are the waste removers, pulling up weeds, killing pests, raking up dead leaves. Your brain’s pruning gardeners are called “microglial cells.” They prune your synaptic connections. The question is, how do they know which ones to prune?

Researchers are just starting to unravel this mystery, but what they do know is the synaptic connections that get used less get marked by a protein, C1q (as well as others). When the microglial cells detect that mark, they bond to the protein and destroy—or prune—the synapse.

 

NÃO BẠN CŨNG NHƯ MỘT VƯỜN CÂY.
Hãy tưởng tượng não bạn là một vườn cây, nhưng thay vì trồng hoa quả hay rau củ, bạn trồng những kết nối tiếp hợp giữa các dây thần kinh. Đây là những kết nối mà những hóa chất kích thích như dopamine, serotonin và nhiều chất khác đi qua.

Những tế bào thần kinh đệm là những người làm vườn trong não bạn- chúng hoạt động để đẩy nhanh những tín hiệu giữa những dây thần kinh nhất định. Nhưng những tế bào thần kinh đệm khác đóng vai trò dọn dẹp rác thải, nhổ cỏ, giết côn trùng, cào lá khô. Những người dọn vườn trong não bạn được gọi là “những tế bào thần kinh đệm siêu nhỏ”. Chúng cắt bỏ những liên kết tiếp hợp của bạn. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào chúng biết chọn liên kết để cắt bỏ?

Những nhà nghiên cứu đang bắt đầu giải mãi điều kì bí này nhưng những gì họ biết là những kết nối tiếp hợp được dùng ít hơn được đánh dấu bởi một protein là C1q( cũng như những protein khác). Khi những tế bào thần kinh đệm siêu nhỏ phát hiện dấu hiệu đó, chúng gắn lấy protein này và phá hủy hay cắt bỏ khớp thần kinh.

WORDS OF THE DAY:
– Prune(v): cắt bỏ.
– Synaptic pruning(n): cắt tiếp hợp.
– Synaptic connection(n): liên kết tiếp hợp.
– Glia(n) thần kinh đệm.
– Neurotransmitter(n): hóa chất có tính kích thích.
– Glial cell(n): tế bào thần kinh đệm.
– Pull up weeds: nhổ cỏ
– Kill pests: diệt côn trùng.
– Rake up dead leaves: cào lá khô.
– Synthesize(v): tổng hợp.