Các câu yêu cầu trả lời trong buổi phỏng vấn

Các câu yêu cầu trả lời trong buổi phỏng vấn

Các câu yêu cầu trả lời trong buổi phỏng vấn chắc hẳn bạn đang lo lắng không biết câu hỏi trong phỏng vấn thì như nào? Sau đây trung tâm anh ngữ luyện thi ielts hàng đầu Hà Nội – RES sẽ trả lời tường tận giúp bạn không khỏi thắc mắc.

1. “Tell me a little about yourself.”

Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.”

Trả lời:

“I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.”

“Tôi học tại MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài.”

 2. “What are your strengths?” – “Thế mạnh của bạn là gì?”

“I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.”

“Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.”

 3. “What are your weaknesses?”

“Điểm yếu của bạn là gì?”

Trả lời:

“This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.”

“Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.”

4. “What are your short term goals?”

“Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?”

Trả lời:

“My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.”

“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.”

 5. “What are your long term goals?”

“Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?”

Trả lời:

“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.”

“Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.”

Tag: các yêu cầu trong buổi trả lời phòng vấn ielts

Tham khảo: