Các Dạng Câu Hỏi Với "How"

Các Dạng Câu Hỏi Với "How"


1.How + tobe + Noun: Cái gì đó như thế nào?
Ex: 
+ How is the weather? = Thời tiết như thế nào vậy?
+ How was the exam? = Kỳ thi của bạn như thế nào?
2. How often: Hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì.
Ex:
A: How often do they go to the cinema? = Họ có hay đến rạp chiếu phim không?
B: Once a week = Một lần một tuần
3. How long + Trợ ĐT+ S + V?: Được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động
Ex: 
+ How long does it take to get to Ha Noi by plane? = Đi máy bay đến Hà Nội mất bao lâu?
+ How long have you worked there? = Bạn làm việc ở đây bao lâu rồi?
4. How + adjectives + Tobe?
“How” được kết hợp với rất nhiều tính từ các nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật nào đó.
Ex: 
+ How deep is the river? = Con sông này sâu bao nhiêu?
+ How wide is the platform? = Nhà ga này rộng bao nhiêu ?
5. How much: 
– Được dùng phổ biến trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào với câu hỏi
Ex: 
+ How much does it cost ? = Giá cái đó bao nhiêu?
– Được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được.
Ex: 
+ How many apples are there in the fridge? = Trong tủ lạnh có bao nhiêu quả táo?
+ How much do I owe you? = Tôi nợ cậu bao nhiêu vậy?
+ How much water is in the bucket? = Trong chậu có bao nhiêu nước?
6. How about + Ving: Được dùng trong câu đề nghị
Ex: 
+ How about having dinner with me tonight? = Việc đi ăn tối với tôi tối nay thì sao?
7. How do you + V: Được sử dụng để hỏi về cách thức làm một việc gì đó.
Ex: 
+ How do you cook this meal? = Món này nấu như thế nào vậy?
8. How do you do?: Một cách thức chào hỏi trong tiếng Anh. Nó chỉ được sử dụng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên.