CÁCH DÙNG CÂU PHỨC ĐỂ NÂNG BAND ĐIỂM IELTS WRITING

Nếu bạn không thể sử dụng các câu phức  thì điểm ở phần ‘Grammatical Range and Accuracy‘ sẽ không thể trên 5 được.
Đây là tiêu chí với điểm Band 6 cho phần ngữ pháp IELTS:
-Kết hợp sử dụng các dạng câu đơn và câu phức 
-Gặp 1 số lỗi ngữ pháp và chấm câu nhưng không ảnh hưởng đến cuộc đối thoại hoặc thay đổi ý nghĩa trong thông tin cần truyền đạt.
Với Band 7, tiêu chí là:
-Sử dụng kết hợp đa dạng một lượng cấu trúc ngữ pháp lớn.
-Hiếm gặp lỗi ngữ pháp, hoặc nếu có lỗi thì không ảnh hưởng tới thông tin.
Như vậy, với band 7, số lượng cấu trúc sử dụng phải rộng hơn, số lỗi mắc phải ít hơn và lỗi ít nghiêm trọng hơn band 6. Điểm chung của cả 2 mức điểm này là người viết phải biết kết hợp chính xác và nhuần nhuyễn các câu phức và giám khảo chấp nhận một số lỗi nhỏ. Nếu bạn học được một cấu trúc phức tạp và sử dụng cấu trúc này suốt bài luận, thì điều này chưa nói lên được tiêu chí “kết hợp”. Hãy học một số cấu trúc sau đây, sử dụng đúng chỗ và kết hợp chúng cả với câu đơn để có được sự đa dạng về ngữ pháp và ghi điểm nhé!
Có 3 loại câu phức thường dùng trong IELTS, đó là:
1.    Adverbial Clause
2.    Relative Clause
3.    Noun Clause
 
1. Mệnh đề phó từ – Adverbial Clause
Câu bao gồm mệnh đề phó từ được tạo nên bằng cách kết nối một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc bằng liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction).
Đây là một số liên từ từ phụ thuộc phổ biến :
Because
While
When
Although
Even though
If
Until
As
Ví dụ:
I agree that education should be free in every country because people would have better opportunities to study.
Even though computers are more and more popular, I don’t believe that handwriting will totally be replaced.
Pollution will get worse if car emissions are not reduced.
While the number of people going to Japan increased, the number going to the USA decreased.
  2. Mệnh đề quan hệ – Relative Clause
Câu mệnh đề quan hệ được tạo thành từ một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc.Mệnh đề quan hệ được sử dụng để bổ trợ cho 1 danh từ. Nói cách khác, để cung cấp thêm thông tin về danh từ đó. Các đại từ quan hệ được dùng để tạo nên mệnh đề quan hệ đi ngay sau danh từ nó bổ nghĩa. Chúng là:
Who
Which
Where
When
That
Ví dụ:
In my opinion, animal experimentatiom, which is legal in most countries, should be banned.
A library is a place where you can borrow books.
Global warming is a problem that must be solved
Obesity, which is the condition of being overweight, affects millions of children.
A person who breaks the law must face serious penalties.
3. Mệnh đề Danh Từ – Noun Clause
Đây có lẽ là loại mệnh đề khó kiểm soát nhất trong câu phức. Mình sẽ điểm qua những hình thức dễ sử dụng và phổ biến nhất trong IELTS Writing và speaking  để các bạn dễ ứng dụng nhé.
Một mệnh đề danh từ trả lời cho câu hỏi “Who?” hoặc “What?”. Không giống như mệnh đề quan hệ, mệnh đề danh từ đi sau động từ.
Ví dụ:
What do you think about corruption?
I think that corruptions is wrong and that those guilty of it should be punished.
Trong ví dụ này, có hai mệnh đề danh từ, và chúng là object (đối tượng) của động từ “think”.
Các mệnh đề danh từ là những mệnh đề phụ thuộc vì nó không có đủ ý nghĩa khi đứng riêng. Cần mệnh đề độc lập “I think …”. Dưới đây là một số ví dụ với và mệnh đề độc lập được in đậm:
I agree that capital punishment must be abolished.
I hope that the government intervenes to resolve the situation.
I believe that experimentation on animals is unethical.
Người ta thường bỏ qua từ “that” trong văn nói. Ví dụ, chúng ta có thể nói:
I believe experimentation on animals is unethical.
Tuy nhiên, trong văn viết quan trọng như bài thi IELTS, hoặc bài viết học thuật hoặc general bạn nên giữ từ “that”.