CẤU TRÚC DIỄN ĐẠT HAY

 

Khi bạn muốn diễn đạt ai đó giỏi về cái gì, thường các bạn sẽ nghĩ ngay đến từ: " to be good at" có đúng không? hi, như vậy điểm viết của bạn chắc chắn sẽ không cao vì trong viết và nói IELTS, các bạn phải sử dụng uncommon and academic words. 

 1. TO BE PROFICIENT IN
She's proficient in two languages.

2. TO BE ADROIT AT
She became adroit at dealing with difficult questions.

3. TO BE EXPERT AT / IN
She's expert at making cheap but stylish clothes.

4. TO BE ADEPT AT
She's very adept at dealing with the media.

5. TO BE COMPETENT IN / AT
She is very competent at communicating.
He's very competent in his work
.
6. TO BE CLEVER AT
Fiona is very clever at physics.

7. WITH THE DEXTERITY: VỚI SỰ KHÉO LÉO
He answered the journalists' questions with all the dexterity of a politician.