DÙNG TỪ HEAR/ LISTEN VÀ GONNA/WANNA NHƯ THẾ NÀO?

 

  Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé!

** Hear: 
– Nghe mà chưa có sự chuẩn bị và chủ tâm trước khi nghe.
+ VD: I cannot hear very well: Tôi không nghe rõ lắm

– “Hear” không được dùng trong các thời tiếp diễn

– “Hear” + to V
+ VD: She has been heard to make threats to her former lover (Người ta đồn rằng cô ta đã đe dọa người yêu cũ của cô).

– “Hear” không đi với giới từ.

** Listen
– Nghe chú ý và có chủ tâm
+ VD: I listened carefully to her story (Tôi đã chăm chú nghe cô ta kể chuyện).

– “Listen” được dùng trong các thời tiếp diễn.
+ VD: I am listening to music.

– “Listen” thường đi với giới từ.

**Wanna + Infinitive / Noun
* Wanna = want to

Examples:
– D’you wanna play football later?  Do you want to play football later?)

– Wanna go to the beach?  Do you want to go to the beach?)

* Wanna = want a
Examples: I wanna coffee. Shall we go to a café?  I want a coffee)
Mum, I wanna chocolate bar!  I want a chocolate bar)

** Gonna + Infinitive

Gonna = going to
Examples:
– What are you gonna do about it?  What are you going to do about it?)
– Is he gonna call you?  Is he going to call you?)