GEOGRAPHY – DO YOU KNOW?

Nội dung

 

 

 Geography is a field of science dedicated to the study of the lands, the features, the inhabitants, and the phenomena of the Earth.  A literal translation would be “to describe or write about the Earth”. Almost of us have studied this subject since primary school. In this topic, I will give you some basic information about the Earth’s surface.
(Địa lý là một lĩnh vực khoa học dành cho các nghiên cứu về các vùng đất, các tính năng, các cư dân, các hiện tượng của Trái Đất. Hiểu nôm na thì Địa lý là dùng để mô tả hay viết về Trái Đất. Đa phần chúng ta đã học môn học này từ trường trung học. Và trong chủ đề này, tôi muốn cung cấp cho các bạn một vài thông tin cơ bản về bề mặt Trái Đất.)
1. The term continent: (Lục địa)
–  The term continent is used to differentiate between the various large areas of the earth into which the land surface is divided. So, a continent is “a large, continuous area of land on Earth”. All continents together constitute less than one-third of the earth’s surface, that means more than two-thirds of the earth’s surface are covered with water.
(Lục địa được dung để phân biệt các khu vực đất đai rộng lớn khác nhau trên Trái Đất mà dựa vào đó mặt đất được phân chia ra. Vì vậy, lục địa là một vùng đất rộng lớn và trải dài lien tục trên bề mặt Trái Đất. Tất cả các châu lục cùng nhau tạo thành gần một phần ba bề mặt trái đất, có nghĩa là hơn hai phần ba bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước.)
–  Two-thirds of the continental land mass is located in the Northern Hemisphere.
(Hai phần ba khối lượng đất lục địa nằm ở Bán cầu Bắc.)
–          Africa, North America, South America, Antarctica, Asia, Australia together with Oceania, and Europe are considered to be Continents.
(Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Á, Châu Đại Dương – Úc, Châu Âu hiện được xem là các châu lục)
–  The world map shows Asia is the largest continent in the world out of 7 continents, situated in the Eastern and Northern Hemispheres. Asia has an overall area of 44,579,000 sq. km (that constitute 8.7% of the total surface area of the earth) and a population of almost 4 billion people (60% of the human population of the world).
(Bản đồ thế giới cho thấy Châu Á là châu lục rộng nhất trong 7 châu lục, nằm trải dài ở Bán cầu Đông và Bán cầu Bắc. Châu Á có diện tích khoảng 44,579,000 km vuông (chiếm khoảng 8,7% tổng diện tích bề mặt của trái đất) và một dân số gần 4 tỷ người (chiếm 60% dân số của thế giới).
–  The driest and coldest place on Earth is Antartica.
(Nơi hanh khô nhất và lạnh nhất trên Trái Đất là Nam Cực)
–  Mount Everest is known as the highest place on the Earth.
Đỉnh Everest được biết đến là chỗ cao nhất trên Trái Đất)
–  Death Valley, which locates in North America, is harshest condition of place that people know. The name says it all. The hottest temperature recorded in Death Valley is 56.7 degrees Celsius. Although Death Valley is very hot during the day, at night the temperature often drops below freezing.
(Thung lũng chết, nằm ở Bắc Mỹ, là nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất mà con người biết đến. Như cái tên của nó đã thể hiện. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhân ở nơi này là 56,7 độ C. Dù cho Thung lũng Chết rất nóng vào ban ngày nhưng ban đêm nhiệt độ thường giảm xuống dưới mức đóng băng)
2. Oceans and seas: (Đại dương và Biển)
–  The Earth is the only planet that is known to have an ocean. Saline water, which includes oceans and seas, covers approximately 72% of the planet’s surface. The ocean contains 97% of the Earth’s water.
(Trái đất là hành tinh duy nhất được biết là có đại dương. Nước mặn, trong đó bao gồm biển và đại dương, bao gồm khoảng 72% bề mặt của hành tinh. Đại dương có chứa 97% nước của Trái Đất.)
–  Pacific Ocean separates Asia and Oceania from the Americas. It is biggest ocean on the Earth.
(Thái Bình Dương ngăn cách Châu Á và Châu Đại Dương với Châu Mỹ. Đó là đại dương rộng nhất trên Trái Đất)
–  Atlantic Ocean separates the Americas from Eurasia and Africa.
(Đại Tây Dương ngăn cách châu Mỹ với lục địa Á Âu và Châu Phi)
–  Indian Ocean washes upon southern Asia and separates Africa and Australia.
(Ấn Độ Dương nằm ở phía nam Châu Á, ngăn cách châu Phi và lục địa Úc)
–  Southern Ocean sometimes is  considered an extension of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean,which encircles Antarctica.
(Nam Đại Dương đôi lúc được xem như là một phần mở rộng của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, bao quanh Châu Nam Cực)
–  Arctic sometimes is considered a sea of the Atlantic, which covers much of the Arctic and washes upon northern North America and Eurasia.
(Bắc Băng Dương đôi lúc được xem chỉ là một biển thuộc Đại Tây Dương, nó bao phủ phần lớn Bắc Cực và nằm ở phía bắc Bắc Mỹ và lục địa Á Âu)
–  The Mariana Trench is the deepest part of the world’s oceans. It is located in the western Pacific Ocean, to the east of the Mariana Islands. The trench is about 2,550 kilometres long but has an average width of only 69 kilometres. It reaches a maximum-known depth of 10.911 km at the Challenger Deep.
(Rãnh Mariana là chỗ trũng nhất của thế giới đại dương. Nó nằm ở phía Tây của Thái Bình Dương và nằm ở phía Đông của quần đảo Mariana. Rãnh này dài 2,550 km nhưng có chiều rộng trung bình là 69km. Điểm sâu nhất được biết đến của rãnh này nằm ở Vực Challenger).
–  Top 5 largest seas: Philippine Sea, Coral Sea, Arab Sea, South China Sea, Mediterranean Sea.
(Top 5 biển rộng nhất: Biển Philippine, Biển San Hô, Biển Ả rập, Biển Đông, Địa Trung Hải.)
3. Maps: (Bản đồ)
–  A map is a visual representation of an area – symbolic depiction highlighting relationships between elements of that space such as objects, regions, and themes.
 
(Tấm bản đồ là một hình ảnh của một khu vực – mô tả biểu tượng làm nổi bật mối quan hệ giữa các yếu tố của không gian như các đối tượng, khu vực, và chủ đề.)
–  A meridian (or line of longitude) is the half of an imaginary great circle on the Earth’s surface, terminated by the North Pole and the South Pole, connecting points of equal longitude. The position of a point along the meridian is given by its latitude. Each meridian is perpendicular to all circles of latitude. Each is also the same length, being half of a great circle on the Earth’s surface and therefore measuring 20,003.93 km.
(Đường kinh tuyến (hoặc dòng kinh độ) là một nửa của một vòng tròn lớn tưởng tượng trên bề mặt Trái Đất, kết thúc bằng Cực Bắc và Cực Nam, nối các điểm kinh độ bằng nhau. Vị trí của một điểm dọc theo kinh tuyến được đưa ra bởi vĩ độ của nó. Mỗi kinh tuyến vuông góc với tất cả các vòng tròn của vĩ độ. Mỗi đường kinh tuyến đều có chiều dài như nhau, là một nửa của vòng tròn lớn trên bề mặt trái đất và do đó có chiều dài 20,003.93 km.)
–  In geography, latitude  is a geographic coordinate that specifies the north-south position of a point on the Earth’s surface. Latitude is an angle which ranges from 0° at the Equator to 90° (North or South) at the poles. Lines of constant latitude, or parallels, run east–west as circles parallel to the equator. Latitude is used together with longitude to specify the precise location of features on the surface of the Earth.
(Trong địa lý, vĩ độ là một tọa độ địa lý mà xác định vị trí Bắc-Nam của một điểm trên bề mặt trái đất. Vĩ độ là một góc trong đó khoảng từ 0 ° tại đường xích đạo đến 90 ° (Bắc hoặc Nam) ở hai cực. Đường vĩ độ không đổi, hoặc đường vĩ tuyến, chạy từ đông sang tây như vòng tròn song song với đường xích đạo. Vĩ độ được sử dụng cùng với kinh độ để xác định vị trí chính xác của các tính năng trên bề mặt của Trái đất.)
–  A time zone is a region that has a uniform standard time for legal, commercial, and social purposes. It is convenient for areas in close commercial or other communication to keep the same time, so time zones tend to follow the boundaries of countries and their subdivisions.
(Múi giờ là một khu vực mà có một thời gian tiêu chuẩn thống nhất cho các mục đích hợp pháp, thương mại, và xã hội. Đó là thuận lợi cho các khu vực trong gần gũi về thương mại hoặc các thông tin liên lạc để giữ cho thời gian như nhau, do múi giờ có xu hướng làm theo các ranh giới của các nước và các phân khu của họ.)
–  The world includes nations. Nation may refer to a large group of people who share a common language, culture, ethnicity, descent, or history. Nation can refer to “a people, race, or tribe; those having the same descent, language, and history.
(Thế giới bao gồm các quốc gia. Quốc gia có thể tham khảo một nhóm lớn người có chung một ngôn ngữ chung, văn hóa, dân tộc, dòng dõi, hay lịch sử. Quốc gia có thể tham khảo “một dân tộc, chủng tộc, hay bộ lạc; những người có dòng dõi cùng, ngôn ngữ và lịch sử.)
–  Top ten largest countries in the World by Area: Russia, Canada, United States, China, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Algeria.
(Top 10 quốc gia có diện tích đất rộng nhất: Nga, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Bra-xin, Úc, Ấn Độ, Ác-hen-ti-na, Ka-zắc-stan, An-giê-ri)
–  South Africa has 3 capitals: Pretoria (Administrative and Executive capital ), Cape Town (Legislative capital), Bloemfontein (Judicial capital).
(Nam Phi là quốc gia có nhiều thủ đô nhất với 3 thành phố: Pretoria (Thủ đô Hành pháp), Cape Town (Thủ đô Lập pháp), Bloemfontein (Thủ đô Tư Pháp).