[GRAMMAR]

 

Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé!

Chúng mình cùng điểm qua các cấu trúc câu so sánh, một cấu trúc rất được chú ý trong phần WRITING VÀ SPEAKING IELTS đấy nhé!!! 

1. So sánh bằng
1.1 Cấu trúc as….as

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Note:

– Sau “as” thứ hai nhất thiết phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là tân ngữ

– Danh từ cũng có thể dùng so sánh trong trường hợp này nhưng đảm bảo danh từ đó phải có tính từ tương đương.

– Nếu là câu phủ định, “as” thứ nhất có thể thay bằng “so”

– Danh từ cũng được dùng để so sánh, nhưng trước khi so sánh thì cần xác định danh từ đó là đếm được hay là không đếm được và sử dụng công thức so sánh sau:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

VD: – Bin is as tall as Bon

– Bin is not so tall as Bon

– Johh earns as much money as his wife

1.2 Cấu trúc the same…as

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Note:

– Trái nghĩa với “ the same….as..” là “different from…”, không dùng “different than…”

– Nếu chủ ngữ sau as trùng với chủ ngữ thứ nhất hoặc động từ sau as ở dạnh bị động thì có thể loại bỏ danh từ đó

VD: Your house is the same height as mine

Your house is different from mine

2. So sánh hơn kém

So sánh hơn, kém thường được dùng khi so sánh 2 chủ thể với nhau, không mang tính tuyệt đối

2.1 So sánh kém

S + V + less + adj/adv + than + noun/ pronoun

VD: Nga is less young than I

My brother runs less fast than I

2.2 So sánh hơn với tính từ và phó từ ngắn

S + V + adj/adv_er+ than + noun/ pronoun

VD: Nga is younger than I

My brother runs faster than I

2.3 So sánh hơn với tính từ và phó từ dài

S + V + more + adj/adv + than + noun/ pronoun

VD: Nga’s dress is more beautiul than mine

She cook more delicious than I do

Note:

– Sau THAN phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là tân ngữ

– Cũng tương tự như so sánh bằng, danh từ cũng được dùng để so sánh, nhưng trước khi so sánh cần xác định trước danh từ đó là đếm được hay không đếm được và dùng với công thức sau:

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

– Nếu chủ ngữ sau THAN trùng với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt khi động từ sau THAN ở dạng bị động thì có thể loại bỏ danh từ đó

VD: February has fewer day than March

He worries more than was good for him ((Incorrect: than it/what is good for him

3. So sánh nhất

Dùng trong các trường hợp so sánh 3 trở lên

3.1 Tính từ và phó từ ngắn

S + V + the adj/adv_est + noun/ pronoun

VD: Nam is the tallest in my class

Hoa speaks English the best in my club

3.2 Tính từ và phó từ dài

S + V + the most adj/adv + noun/ pronoun

VD: This jacket is the most expensive in our shop

She look the most beautiful in my school

Note:

– Dùng in với danh từ số ít

– Dùng of với danh từ số nhiều

VD: This dress is the most beautiful of the dresses