Học nhanh mẫu câu thông dụng để chỉ đường

Học nhanh mẫu câu thông dụng để chỉ đường

 

-It's this way: chỗ đó ở phía này

-it's that way: chỗ đó ở phía kia

– you're going the wrong way: bạn đang đi sai đường rồi

– you're going in the wrong direction: bạn đang đi sai hướng rồi

– take this road: đi đường này

– go down there: đi xuống phía đó

– take the first on the left: rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên

– take the second on the right: rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai

 -turn right at the crossroads: đến ngã tư thì rẽ phải

– continue straight ahead for about a mile: tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,-6km)

– continue past the fire station: tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa

– you'll pass a supermarket on your left: bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái

– keep going for another …: tiếp tục đi tiếp thêm … nữa

– hundred yards: 100 thước (bằng 91m)

– two hundred metres: 200m

– half mile: nửa dặm (khoảng 800m)

– kilometre: 1km

– it'll be …: chỗ đó ở …

– on your left: bên tay trái bạn

– on your right: bên tay phải bạn

– straight ahead of you: ngay trước mặt bạn