IELTS READING – Cách làm dạng bài Sentence Completion

Nhiệm vụ của bạn khi gặp dạng bài Sentence Completion trong ielts reading là hoàn thành câu không quá 3 từ hay 1 con số được lấy ra từ bài văn để điền các chỗ trống. Vị trí của những chỗ trống có thể là ở đầu, giữa hoặc cuối câu. Các câu trả lời được viết theo thứ tự. 

Bạn luyện ielts cần phải đoán và xác định loại từ bị thiếu trong câu ví dụ danh từ, động từ, tính từ, giới từ hay trạng từ… trước khi bạn đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi.
Các bạn học ielts cần lưu ý rằng chỉ được sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép. Đồng thời, bạn cũng phải đảm bảo rằng những câu trả lời được viết đúng chính tả, không chứa các từ không cần thiết, hoặc lặp lại các từ đã có trong câu.

Các bước làm dạng bài Sentence Completion trong ielts reading

  • Đọc hướng dẫn cẩn thận để biết số lượng từ bạn có thể điền vào.
  • Lưu ý vị trí của chỗ trống trong các câu.   
  • Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, xem xét lại từ được đùng để hoàn thành câu.
  • Lưu ý các gợi ý về ngữ pháp, ví dụ: mạo từ, giới từ… có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời.
  • Gạch chân hoặc làm nổi bật những từ khóa xung quanh chỗ trống và sử dụng chúng để tìm đúng đoạn văn.
  • Xem xét là từ nào hay số nào bạn nên viết vào câu trả lời một cách chính xác.
  • Đọc câu hoàn chỉnh và đảm bảo rằng câu đó đúng về ngữ pháp và hợp lý.

Bài tập mẫu dạng bài Sentence Completion trong ielts reading

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, complete the sentence below.

Unfortunately, making new contacts, business or otherwise, while it brings success, does cause problems. It enlarges the individual’s world. This is in truth not altogether a bad thing, but it puts more pressure in the networker through his having no maintain an ever larger circle of people. The most convenient way out is, perhaps, to cull old contacts, but this would be anathema to our networker as it would defeat the whole purpose of networking. Another problem is the reaction of friends and associates. Spreading oneself thinly gives one less time for others who were perhaps closer to one in the past. In the workplace, this can cause tension with superiors who might be tempted to rein in a more successful inferior. Jealously and envy can prove to be very detrimental if one is faced with a very insecure manger, as this person may seek to stifle someone’s career or even block it completely. The answer here is to let one’s superiors share in the glory; to throw the a few crumbs of comfort. It is called leadership from the bottom.

1.     Making new acquaintances …………………………………….., but also has its disadvantages.
2.     At work, problems can be caused if the manager is ……………………………………………………
3.     A manager can suppress, or even totally ……………………………………….., the career of an employee.
KEY:
1.     brings success
2.     (very) insecure/jealous/envious
3.     block
EXPLANATION
In this task, it is required to use NO MORE THAN THREE WORDS from the passage to complete the sentences.

1.     brings success
Trong chỗ trống này cần điền 1 động từ hay 1 cụm động từ.
Câu trả lời nằm ở đoạn văn đầu tiên của bài văn: “Unfortunately, making new contacts, business or otherwise, while it brings success, does cause problems”.  Lưu ý rằng bạn cần tìm các từ đồng nghĩa có thể có trong bài của các từ new acquaintancesvà disadvantages trong câu hỏi.
Sau đó, đọc đoạn văn và tìm các từ liên quan khác như: new contacts, unfortunately.

2.      (very) insecure/jealous/envious
Trong câu  này, bạn có thể điền 1 danh từ hoặc 1 tính từ.
Câu trả lời được tìm thấy trong phần của đoạn 2 “Jealously and envy can prove to be very detrimental if one is faced with a very insecure manger”. Kỹ thuật ở đây là scan các từ khóa at work/ manager trong câu và các từ đồng nghĩa của chúng.

3.     Block
In this sentence, a verb/ phrase of verb is required.
Một động từ hay cụm động từ sẽ là phù hợ đối với chỗ trống này.
Câu trả lời nằm ở đoạn cuối của đoạn văn: “Jealously and envy can prove to be very detrimental if one is faced with a very insecure manger, as this person may seek to stifle someone’s career or even block it completely”.  Chú ý rằng, vì sử dụng từ totallytrong câu hỏi, nên chúng ta không thể dùng block completely trong câu trả lời. Bạn scan bài khóa để tìm câu trả lời bằng việc tìm các từ đồng nghĩa của các từ:manager/ suppress/ totally/ career.

 Sentence Completion là một trong những dạng bài hay gặp trong bài thi IELTS Reading lắm đấy các bạn nhé.