IELTS Reading – Chiến thuật tiếp cận dạng bài Multiple Choice & Pick from a list

 

Dạng bài “Multiple choice” và “Pick from a list” yêu cầu bạn phải tìm ra câu trả lời đúng từ những lựa chọn (A, B, C….) được cho sẵn, nên hai dạng bài này có cách tiếp cận và chiến thuật làm bài khá giống nhau trong bài thi IELTS Reading. 

a. Chiến thuật tiếp cận

Kỹ năng chính mà các bạn phải sử dụng trọng dạng bài này là “SKIMMING và SCANNING”.

  • Gạch chân hoặc đánh dấu các từ khóa trong câu hỏi hay câu chưa hoàn chỉnh.
  • Ghép các từ khóa với các từ có trong bài văn, vì vậy bạn có thể tìm đúng vị trí chính xác cho câu trả lời.
  • Đọc kỹ các phần của bài văn mà bạn đã đánh dấu và xem bạn có thể tìm thấy có từ hay cụm từ nào trùng với sự lựa chọn không. Sau đó cần đọc kỹ đoạn thông tin liên quan tìm thấy để hiểu nội dung của nó và đưa ra câu trả lời đúng.
  • Đối với dạng bài này thì từ khóa thường gặp sẽ là Wh – question words như Which, what, where, …
  • Những lựa chọn có thể đều được nhắc tới trong bài đọc, nhưng quan trọng là các bạn phải chọn đúng câu trả lời cho câu hỏi đó, dựa vào các từ khóa đã tìm và gạch chân.

b. Bài tập mẫu

A.     Water is the giver and, at the same time, the taker of life. It covers most of the surface of the planet we live on and features large in the development of the human race. On present predictions, it is an element that is set to assume even greater significance.

B.     Throughout history, water has had a huge impact on our lives. Humankind has always had a rather ambiguous relationship with water, on the one hand receiving enormous benefits from it, not just as a drinking source, but as a provider of food and a means whereby to travel and to trade. But forced to live close to water in order to survive and to develop, the relationship has not always been peaceful or beneficial. In fact, it has been quite the contrary. What has essentially been a necessity for survival has turned out if many instances to have a very destructive and life-threatening side.

Choose the appropriate letters A-D.
1.     The writer believes that water
A.     is gradually becoming of greater importance
B.     will have little impact on our lives in future
C.     is something we will need more than anything else
D.    will have even greater importance in our lives in the future
2.     Humankind’s relationship with water has been
A.     two-sided
B.     one-sided
C.     purely one of great benefit
D.    fairly frightening
KEY:
1.     D
2.     A

EXPLANATION
1.     D
Trong câu này thì các bạn cần chú ý câu hỏi là “The writer believes…” và đối tượng ở đây là “water”.
Scan thông tin trong bài đọc các bán sẽ thấy thông tin cho câu trả lời nằm ở câu cuối cùng của đoạn A “On present predictions, it is an element that is set to assume even greater significance”
Đáp án A không đúng vì không nhắc đến từ “gradually” trong bài đọc
Đáp án B sai vì ý trong lựa chọn này hoàn toàn trái ngược với ý của tác giá “little”
Đáp án C không phù hợp vì không có sự so sánh trong bài đọc “than”.
 2.     A
Para B đã nêu lên Positive và negative impacts của Humankind’s relationship with water nên A là đáp án đúng.
Nên đáp án B là sai.
C sai vì “benefit “ chỉ là 1 phần của Humankind’s relationship with water.
D thì không được nhắc đến trong đoạn văn.

Hy vọng với bài viết này các bạn sẽ có được band cao hơn trong bài thi IELTS Reading
Keep calm & Study IELTS.