IELTS WRITING TASK 1 – Những cụm từ hay nhầm lẫn khi miêu tả biểu đồ

Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé! 

1. “Twice”, “three times” được dùng cho so sánh ngang bằng và có thể dùng double (adj), triple (adj)/treble (adj) để thay thế sử dụng trong câu với nghĩa tương tự khi miêu tả biểu đồ trong Writing Task 1.

 • Correct: The number of students in school B was double that in school A in 2000 (double là adj)
 • Correct: The number of students in school B was twice as high as that in school A in 2000 (so sánh ngang bằng)
 • Correct: The number of students in school B was three times as high as that in school A in 1998 (so sánh ngang bằng)
 • Correct: The number of students in school B was triple/treble that in school A in 1998 (triple và treble tương đương nhau và đều là adj)
 • Incorrect: The number of students in school B was two times higher than that in school A in 2000 (không có cấu trúc này trong so sánh hơn kém trong tiếng Anh, ta thường sử dụng một trạng ngữ chỉ mức độ để bổ nghĩa trong trường hợp này)
 • Incorrect: The number of students in school B was two-fold higher than that in school A in 2000 (two-fold chỉ được sử dụng để mô tả thay đổi qua thời gian, không sử dụng trong so sánh)
 • Correct: The number of students in school B was significantly higher than that in school A in 2000 (so sánh hơn kém)

 
2.  “Twice”, “Three times” như đã nói ở trên, được sử dụng trong so sánh ngang bằng, còn “two-fold” hay “three-fold” được sử dụng để chỉ “thay đổi qua thời gian” – giống như “double”, “triple”, “treble” dạng động từ.

 • Correct: There was a three-fold increase in the number of students in school A from 1998 to 2000 (three-fold đóng vai trò tương đương adj)
 • Correct: The number of students in school A tripled/trebled from 1998 to 2000 (triple/treble là verb)
 • Incorrect: The number of students in school A increased three times from 1998 to 2000 (three times chỉ được dùng trong so sánh ngang bằng ,ta chỉ có thể dùng three-fold hoặc một trạng ngữ chỉ mức độ trong trường hợp này)
 • Correct: The number of students in school A increased three-fold from 1998 to 2000 (three-fold đóng vai trò tương đương adv)
 • Correct: The number of students in school A increased substantially from 1998 to 2000 (substantially đóng vai trò là adv)