IELTS Writing Task 1 – Useful Expressions of Measurement

 

Vì bảng và biểu đồ đưa ra các thông số đo lường, để làm tốt IELTS Writing task 1 bạn sẽ cần có những hiểu biết nhất định về các thuật ngữ thông dụng dùng để nói về số lượng và tất nhiên, cả cách dùng chính xác của chúng nữa. Sau đây là danh sách một số từ và cụm từ của chủ đề này. 

1. Các từ chỉ số lượng trong IELTS Writing Task 1

 

amountquantitynumber
figurethe totalthe total amount
the total quantitythe total numberall of the
the whole of thethe whole amountthe full amount
the majoritythe greatest amountthe greatest number
the maximumthe minimum 

Tốt nhất là dùng amount và quantity cho danh từ không đếm được, mặc dù cả hai, đặc biệt là quantity, đều có thể dùng với danh từ đếm được. Number có thể dùng với mọi danh từ đếm được.

The amount of production increased in the last 20 years.
The number of cars on the roads increased in the last 20 years.

Chú ý là không thể dùng The quantity of production increased vì quantity chỉ dùng cho các đối tượng có thể cân đo đong đếm được và không đi cùng các khái niệm trừu tượng. Bởi vậy sẽ an toàn hơn nếu bạn dùng amount những khi còn băn khoăn nhé.

Theo sau number luôn là một danh từ đếm được số nhiều (the number of cars). Và vì bản thân number là số ít nên động từ của câu sẽ chia theo số ít (The number of cars has increased.)
Tuy nhiên cũng có trường hợp There are a number of people who have asked for this book vì chúng ta đang chú ý tới con người chứ không phải là số lượng.
Từ figure chỉ bản thân số liệu, chứ không đề cập tới đối tượng được nói tới (While the number of Internet users was only 2.6 million in 1990, this figure has more than doubled in the last two years.)
Với các cụm từ  được nêu trong bảng trên, all of the hay the whole of the là cách biểu đạt đơn giản hơn của the whole/total amount. Chú ý là all of the có thể dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được trong khi the whole of the chỉ đi cùng danh từ không đếm được nên dùng all of the sẽ an toàn hơn.
Lưu ý: Một lỗi thường gặp là thiếu the trong các cấu trúc. Nhớ là không có all of/the whole of something mà phải là all of the, the whole of the.
Many dùng cho danh từ đếm được còn a great deal of dùng cho danh từ không đếm được. A lot of cũng có thể dùng cho danh từ không đếm được, nhưng có phần không trang trọng và nên tránh trong bài viết.
Tóm tắt (phần trong ngoặc là cách dùng ít gặp)
 

Ði cùng danh từ đếm đượcÐi cùng danh từ không đếm được
(amount)amount
(quantity)(quantity)
numberthe whole (of the)
all of thea great deal of
many(a lot of)
a lot of 

2. Các từ chỉ sự đo lường trong IELTS Writing Task 1 khác
 

(i)rangerateleveldegree
 extentscaleproportionratio
 percentpercentage  
(ii)lengthweightdistanceheight
 altitudeareavolumesize
 frequencyduration  

 
Nhóm từ (ii) và các từ loại liên quan chỉ dùng cho một số đối tượng cụ thể nên khả năng cao là bạn sẽ không dùng tới chúng trong Writing task 1. Nhóm (i) thì ngược lại, chúng dùng để nói về sự thay đổi hoặc quan hệ giữa các đối tượng – điều mà bảng và biểu đồ được thiết kế để thể hiện. Tuy vậy nhóm (i) cũng có những điều cần lưu ý về cách dùng.
Rate: a quantity such as value, cost, or speed, measured by its relation to some other amount (Longman Dictionary of Contemporary English); a level of speed with which something happens or changes, or the number of times it happens or changes within a particular period (Cambridge International Dictionary).

  • Chúng ta có thể dùng rate of growth, hay gặp hơn thì là growth rate of the population, the birth rate, unemployment rate, etc. Đây là đo lường so với toàn bộ dân số, hay liên quan tới thay đổi theo thời gian.

Level chỉ độ cao, như the level of water in a glass, hay chỉ lượng. Level: a point or position on a scale of quantity, strength, value, etc (Oxford Advanced Learner’s Dictionary); the amount of something at a particular time (Collins Cobuild English Language Dictionary).

  • Chúng ta có thể nói tới the level of production, the level of expenditure, hay the level of unemployment. Trong các ví dụ này ta đều có thể thay level bằng rate nên trong hầu hết các trường hợp dùng rate sẽ an toàn hơn.
  • Nếu bạn gắn level với biểu đồ cột còn rate với biểu đồ đường thì sẽ dễ nhớ rằng ta dùng động từ rise cho level và increase cho rate.

Một từ hay gặp và khá quan trọng khác trong list trên là percentage. Percent được hiểu là trên một trăm phần, còn percentage thường được dùng với nghĩa proportion – phần, tỉ lệ. Bởi vậy chúng ta có thể dùng the percentage/proportion of women in the workforce has risen.
Proportion cũng được dùng trong so sánh tỉ lệ giữa hai đối tượng, ví dụ như The proportion of women to men in the workforce increased.
Các từ còn lại không thường gặp lắm, lại có cách dùng tùy thuộc vào tình huống nên trừ khi bạn nắm rõ thì đừng nên dùng chúng trong essay của mình.