IELTS Writing Task 1 – Viết General Statement cho Line Graph

IELTS Writing Task 1 – Viết General Statement cho Line Graph

 

Trong bài học ielts writing task 1 hôm nay, chúng ta sẽ revise Introductory expressions cho phần General Statement trong bài report biểu đồ và cùng xem một vài cách nhận biết thông tin để viết general statement cho line graph nhé! 

1. Useful Introductory expressions for IELTS WRITING TASK 1

 • It is clear from the graph that….
 • As can be seen, …
 • The most striking feature from the graph is that…
 • As is illustrated in the graph, …
 • It can be clearly seen that …
 • In general/ Generally speaking, …
 • It is noticeable that…
 • As is highlighted in the graph, …

2. Different ways to identify the most striking feature in a line graph of IELTS Writing Task 1

2.1 Nếu line graph có 1 xu hướng chung, hãy mô tả xu hướng đó

>>> Cấu trúc:

 • ………….the general trend was upward/downward.
 • ………… something experienced/witnessed/saw (a similar) upward/downward trend(s) over the given period.
 •  …………there was/were (a similar) upward/downward trend(s)in something (time phrase).
 •  

line-graph-1-upward-...

Line graph 1: Upward trend

Kết hợp với phần Expressions of prediction các bạn sẽ có
>>> Ví dụ:

 • Eg1: It is clear that the figures for these countriesare estimated to see upward trends over the given period.
 • Eg2: As can be seen, after noticeable rises in thefirst 70 years, the forecast is that there will be upward trends in the figures for these countries in the rest of the given period.

2.2 Nếu line graph có 2 xu hướng đối lập nhau, hãy mô tả cả 2 nhóm xu hướng đó

>>> Cấu trúc:

 • It can be clearly seen that there was (a/an) upward/downward trend(s) in…….,while/whereas ………..witnessed (a/an) downward/upward trend(s).

line-graph-2-two-gen...

Line graph 2: Two general trends – Upward and downward

>>> Ví dụ:

 • It can be clearly seen that there were upward trends in the amounts of Hamburger and Fish&Chips consumption, whereas the figure for Pizza witnessed a downward trend over the given period.

 

2.3 Nếu line graph không có chung xu hướng rõ ràng, và thứ tự các đường là phân biệt, hãy mô tả đường cao nhất

>>> Cấu trúc 1:

 • Sử dụng so sánh hơn kém khi có 2 đường: As is highlighted in the graph, ……A…..was generally higher/more popular than …..B……..

line-graph-3-no-gene...

Line graph 3: No general trend – Comparative

>>> Ví dụ:

 • As is highlighted in the graph, Pop Parade was generally more popular than Music Choice over the given period.

>>> Cấu trúc 2:

 • Sử dụng so sánh bậc nhất khi có nhiều hơn 2 đường: It is noticeable that …..A…..was generally highest/ most popular ……

line-graph-4-many-li...

Line graph 4: Many lines – Different trends – Superlative

 
>>> Ví dụ:

 • It is noticeable that the amount of goods transported by road was highest in this period.

2.4 Nếu line graph không có xu hướng chung rõ ràng và các đường có giao cắt rõ ràng chia cắt thành các giai đoạn, hãy mô tả thời điểm đạt giá trị lớn nhất của từng đường

>>> Cấu trúc:

 • As is shown in the graph,…..A….. was highest at/on….(timephrase), whereas ……B….. was most popular at/on….(time phrase)…..

line-graph-5-no-gene...

Line graph 5 – no general trend with clear small periods of comparison

>>> Ví dụ:

 • As is shown in the graph, the percentage of radio listeners was highest at about 8 A.M., whereas TV was most popular at 9 P.M.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn học ielts writing tốt hơn