IELTS Writing Task 1- Writing connecting sentences for processes

 

Trong IELTS writing task 1, không ít các bạn gặp phải khó khăn khi viết bài report cho 1 process vì thường xuyên không đủ ý, không đủ 150 từ và các câu mô tả thường chỉ sử dụng passive ở dạng câu đơn. Post ielts writing hôm nay sẽ đề cập đến 1 số cách viết các câu liên kết, câu phức và phát triển ý cho dạng bài Processes các bạn nhé! 

 1. Sử dụng các từ liên kết để nối 2 bước hay quy trình với nhau: and then, before, after, as soon as,once…

Eg: First, the bananas are peeled by a special machine. Second, they are soaked in water.
-> First, the bananas are peeled by a special machine,and then they are soaked in water.
-> As soon as the bananas are peeled by a special machine, they are soaked in water.

2. Sử dụng đại từ “where”để diễn tả nơi mà quy trình đó diễn ra
Eg: The clean bananas are put into a chipping machine. They are sliced into thin chips in a chipping machine.
-> The clean bananas are put into a chipping machine where they are sliced into thin chips.

3. Dùng cụm từ“…which allows/helps/enables…”để diễn tả chức năng, tác dụng của công cụ
-> The cooked banana chips are removed from the fryers using a special sieve which allows/helps/enables all of the oil to drain off.

4. Sử dụng các diễn đạt chỉ mục đích tại bất kì bước nào trong quy trình :“in order to + V”, “so that + clause”, “with the purpose of + N/Ving”
-> The banana chips are packed in order to be better preserved.
-> The banana chips are packed with the purpose of preserving and selling.