IELTS Writing Task 2 - Các chủ đề thường gặp

 

Common Essay Topics for Task 2 Writing – Các chủ đề thường gặp trong bài Viết IELTS Task 2 

1.Developed nations should lead by example and not insist that aid given to third world countries be utilized for developing rural areas.
Sự phát triển quốc gia cần được dẫn dắt bởi những mô hình minh họa và không vo sự trợ giúp cho các quốc gia thứ ba được tận dụng để phát triển vùng nông thôn.
 
2.Should smoking be banned in public places?
Việc hút thuốc có nên bị cấm ở nơi công cộng?
 
3.Are women better managers than men?
Nữ lãnh đạo có tốt hơn nam lãnh đạo?
 
4. What is the importance of broad based education?
Điều gì quan trọng trong ngành giáo dục khái quát?
 
5. Father's role in a child's upbringing is as important as a mother's role.
Vai trò của người cha trong sự phát triển của trẻ thơ quan trọng không kém vai trò của người mẹ
 
6. Is corporal punishment justified?
Liệu các hình thức trừng phạt thân thể có hợp lý?
 
7. Saving flora and fauna is vital to stop environmental degradation.
Bảo vệ hệ thực vật và động vật là nhân tố thiết yếu để tránh suy thoái môi trường
 
8. Use of non biodegradable materials should be restricted.
Việc sử dụng những công cụ có khả năng nhiễm khuẩn cần phải được kiểm soát chặt chẽ.
 
9. Rising juvenile crimes is a matter of great concern. Suggest some practical solutions to reduce these crimes.

 Gia tăng tội phạm vị thành niên là vấn đề rất đáng quan tâm. Hãy đề xuất một số cách giải quyết thiết thực để giảm tại loại hình tội phạm này
 
 10.Analyse the causes related to the brain-drain.
Hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc chảy máu chất xám.
 
 11.Should conscription be mandatory?
Việc thi hành nghĩa vụ quân sự có nên bắt buộc?

 Vocabulary – Từ vựng:
 Mandatory – Obligatory – A Must (Các từ chỉ sự bắt buộc)
 Juvenile – Teenage (Các từ chỉ thế hệ thanh niên, tuổi trẻ, vị thành niên)
 Biodegradable – Environmentally friendly and can be broken down by  natural process (khả năng bị vi khuẩn xâm nhập – thân thiện với môi  trường và có thể bị phá vỡ bởi quy luật tự nhiên)
 Vital – Essential (Các từ chỉ sự thiết yếu, cần thiết)
Corporal Punishment – Physical Punishment (Các từ chỉ sự trừng phạt về thân thể)
Flora and Fauna – Nature (Hệ sinh thái thực vật và động vật – Tự nhiên)
Utilized – Used (Các tính từ chỉ sự sử dụng)
Broad Based – Covering all Subjects (Các từ mang tính khái quát)