IELTS Writing Task 2 – Criteria Analyzed (Advantage paragraphs)

 

 Cùng RES tiếp tục tìm đường cải thiện điểm IELTS Writing với bài IELTS writing task 2 sample Advantages sau nha! 

In the past, lectures were the traditional method of teaching large numbers of students. Nowadays, new technology is increasingly being used to teach students. What are the advantages and disadvantages of this new approach?

IELTS writing Sample: 

The biggest advantage of technology is maybe the flexibility it offers. This is evident in two different ways.

Firstly, it is now no longer essential for students to be present in the lecture theatre for their courses. This means that part-time courses for adults who are in employment and distance learning courses for people in other countries are now much more practical. Another area of flexibility is of course that the lecturer and tutor are able to use Moodles, interactive whiteboards and other tools to deliver their courses in a more stimulating way to large numbers of students.

 Đoạn mẫu trên không có lỗi gì đáng chú ý nhưng cũng chưa phải là một đoạn hay. Nhận xét nhanh sample này theo bốn tiêu chí chấm IELTS Writing quen thuộc nào!

Cụ thể hơn, hai câu đầu đoạn đều là câu đơn lại nằm cạnh nhau làm ảnh hưởng tới điểm Grammatical range.
Common word “advantage” đã có trong đề mà vẫn được dùng lại, “flexibility” xuất hiện hai lần -> chưa có sự đa dạng trong ngôn ngữ.
Bản thân đoạn văn hơi ngắn và cần phát triển thêm cho dài hơn.

Đã xác định được những điều có thể cải thiện rồi thì bắt tay vào improve bản mẫu thôi! Đây là một IELTS writing sample cho cả nhà nhé!

Perhaps the greatest bonus of the introduction of technology is the flexibility it offers which is evident in two different ways. Firstly, it is now no longer essential for students to take part in the lecture theatre for their courses. This means that part-time courses for adults who are in employment and distance learning courses for people in other countries are now much more practical and accessible. Another gain is that the lecturer and tutor are able to use Moodles, interactive whiteboards and other tools to deliver their courses in a more stimulating way to large numbers of students. If these technological advances are widely applied in educational institutions and different subjects, not only learners but also schools would benefit from this process.

Đoạn sửa đã nối hai câu đơn đầu bài thành một câu phức, thay cụm “biggest advantage” thành “greatest bonus“, dùng thêm tính từ “accessible“, dùng “gain” thay cho “flexibility” để tránh lặp từ, câu cuối bài là câu điều kiện có tác dụng kéo dài đoạn văn và tăng điểm về “grammatical range”, đồng thời có dùng cấu trúc “not only… but also” và một cách khác để nói về lợi ích – động từ “benefit“.

Một số từ vựng và collocation hay trong bài có thể ghi nhớ:
• To take part in the lecture theatre
• Part-time courses & distance learning courses
• To deliver a course
• Technological advances
• Educational Institutions
• Một số tính từ academic và ghi điểm: essential, practical, accessible, interactive, stimulating.