IELTS Writing Task 2 – Kỹ thuật viết General Statement

 

Các bạn học ielts đã bao giờ cảm thấy khó khăn khi viết câu General statement cho bài IELTS Writing Task 2 chưa? Câu này tuy không đóng vai trò quyết định, nhưng lại là ấn tượng đầu tiên với các IELTS examiner và cũng là câu thường mất rất nhiều thời gian để nghĩ. Chúng ta sẽ cùng học một số gợi ý và cách viết câu General Statement để các bạn sẽ nhanh chóng vượt qua câu đầu tiên của bài essay nha! Đầu xuôi – đuôi lọt mà  

 1. General/Background statement là gì? 

Đây là câu mở đầu tiên của bài essay và đóng vai trò là một câu dẫn dắt, giới thiệu cho người đọc biết chủ đề của bài viết là gì. Câu này có thể có hoặc không bao gồm context của câu hỏi chính!   

2. Một số cách phát triển ý và viết câu General Statement trong IELTS writing

  1. Nói về vai trò, tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng hoặc mức độ phổ biến của sự vật/sự việc
  2. Nói về bối cảnh hiện tại, xu hướng trong tương lai, hoặc so sánh sự vật/sự việc trong quá khứ và hiện tại
  3. Nói về sự quan tâm của công chúng, dư luận/chính phủ/quốc gia với về sự vật/ sự việc.

3. Ví dụ một số câu General Statement hay

3.1. Question context 1: Advances in technology have meant that machines are increasingly used to do jobs that were previously done by humans.     
– TOPICs: Advances in technology; Machines   
– Sample Background statement : We are living in an age of fast-paced development. Thanks to technological advancements, new invention are constantly being produced that are supposed to help us.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về hai trong số các gợi ý phát triển ý ở trên: + Bối cảnh hiện tại của xã hội – Cấu trúc “ to live in an age of….” + Vai trò của “Advances in technology; Machines” 
– Cấu trúc “Thanks to…………….., are supposed to help us”  

3.2. Question context 2: The migration of people to cities is one of the biggest problems facing the world’s cities today
– TOPICs: Migration to cities, cities’ problems   
– Sample Background statement: Since the industrial revolution, people across the globe have been attracted to the city from the countryside.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về xu hướng của sự việc
– Cấu trúc “Since……….(mốc lịch sử/phát triển quan trọng)……………., people across the globe have been attracted by something/ from somewhere to somewhere.  

3.3. Question context 3: Tourism is developing at a fast pace and has unfortunately caused serious damages to the environment in many regions.
– TOPICs: Tourism; Environmental problems   
– Sample Background statement : The problem of environmentally friendly tourism is a major concern for many governments around the globe.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về sự quan tâm của các chính phủ tới sự việc.
– Cấu trúc “The problem of………………is a major concern for………….”  

3.4. Question context 4: Many people believe that the high levels of violence in films today are causing serious social problems
– TOPICs: Violence in films, social problems   
– Sample Background statement: The increasing amount of violence that is shown regularly in films has been a cause of concern for many parents for some time.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về sự quan tâm của các bậc cha mẹ tới sự việc.
– Cấu trúc “something…………..has been a cause of concern for…………for some time.  

3.5. Question context 5: Universities should accept equal number of male and female students in every subject
– TOPICs: University study; sex equality   
– Sample Background statement: Since the feminist movement, females have been enjoying increasingly equal opportunities as males do.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về xu hướng chung liên quan đến sự việc/chủ thể.
– Cấu trúc “Since……….(mốc lịch sử/phát triển quan trọng)……………., …………….have been enjoying …………..  
3.6 Question context 6: Globalization has with it many benefits
– TOPIC: Globalization   
– Sample Background statement: In the decades since the Second World War, the lifting of trade barriers has resulted in an increase in world trade and investment.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về sự ảnh hưởng/tác động của chủ thể.
– Cấu trúc “Since……….(mốc lịch sử/phát triển quan trọng)……………., …………….have/has resulted in an increase in …………..  

3.7. Question context 7: Traditional food is undergoing great changes and being replaced by new diets
– TOPIC: Food 
– Sample Background statement: In the past, traditional food used to play an important role in family’s meal, whereas recently, it has been replaced by new diets such as fast food or prepared food.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại/ xu hướng
– Cấu trúc “In the past, …….used to play an important role in…….., whereas recently,……has been replaced by……………”  

3.8. Question context 8: Some people believe that the arts should receive sponsorship from governments and big companies. Others feel such spending is a luxury and that it would be better if it was invested in scientific projects
– TOPIC: The arts, public spendings   
– Sample Background statement: For long, the arts have played an important role in the life and culture of many societies.  
– EXPLANATIONS – General statement viết về vai trò/tầm quan trọng của sự việc/sự vật.
– Cấu trúc “…………has/have played an important role in…………”