IELTS Writing Task 2 – Part 4: Writing a conclusion

 

Sau Part 3: Writing an introductory paragraph, chắc các bạn cũng đã nắm rõ cách viết một mở bài nhanh và đáp ứng đủ những yêu cầu cần có, trong Part 4 của IELTS Writing Task 2 này, mình xin chia sẻ với các bạn cách để viết một kết bài HAY.  

Viết kết bài thường khó bởi người viết thường cảm thấy rằng đã hết cái để viết sau khi viết 2-3 đoạn thân bài. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng kết bài là phần mà người đọc nhớ nhất, vì thế, viết một kết bài hay là vô cùng quan trọng.

Một kết bài hay cần:

– Nhấn mạnh được quan điểm của cá nhân.
– Đem lại cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết.
– Để lại ấn tượng cho người đọc.

Đầu tiên, chúng ta cùng trao đổi về một số linking words để báo hiệu cho phần kết bài:
– In conclusion/To conclude/To sum up.
– All in all/ All things considered/ Taking everything into account/ consideration.
– Finally/Lastly.

 

Sau đây mình sẽ đưa ra một số gợi ý về các phương pháp (strategies) cho một kết bài hay. Một kết bài có thể kết hợp nhiều phương pháp:

  • Summarize your essay’s main points: Tóm lại những ý chính có trong phần thân bài. Tuy nhiên, bạn không lặp lại những gì đã nói mà tổng hợp lại tất cả những gì bạn đã đưa ra. Ở đây bạn cho người đọc thấy những ý đó không ngẫu nhiên (random) mà chúng liên kết rất chặt chẽ, giữa các ý, giữa các lí lẽ và ví dụ.

Ví dụ:

Kết bài hay: All things considered, getting married has ,in my opinion, more advantages than dis­advantages. Above all, what can be more fulfilling than a reliable relation­ship with the person you love that lasts for the rest of your life?
Kết bài không hay: All in all, camping holidays do have advantages, the main one being the fact that they are much cheaper than other holidays. To my mind, however, there is too much hard work involved for them to ever feel like a real holiday.
Kết bài đầu tiên hay bởi nó có khả năng tổng hợp lại những phân tích của mình ở phần thân bài. Kết bài hai không hay bởi nhắc lại quá cụ thể không cần thiết những lí do đã nêu ở phần thân bài.

  • Use a quotation to sum up the thesis: Sử dụng một câu nói nổi tiếng để kết lại bài viết.

Ví dụ: In conclusion, although living abroad can be stressful at first, it is something that proves worth doing after you have been familiar with it. As Lyndia Hearn said: “A foreigner is only a foreigner until you’ve been introduced.” 

  • Pose questions: Đặt ra câu hỏi. Câu hỏi hoặc để khẳng định lại vấn đề một cách ấn tượng hoặc để “challenge readers” (thách thức người đọc) để họ suy nghĩ sâu hơn về vấn đề đó.

Ví dụ: Above all, what can be more fulfilling than a reliable relation­ship with the person you love that lasts for the rest of your life?(ví dụ đầu tiên)

  • Give a suggestion, a recommendation or a prediction: đưa ra một lời đề nghị hoặc dự đoán cho vấn đề. Cách kết bài này thể hiện quá trình suy nghĩ của bạn cũng như mở ra những ý nghĩa rộng hơn khi hướng giải quyết của bạn có thể áp dụng vào thực tế.

–         Recommendation: “Because people are able to work effectively longer today, perhaps the government might reconsider its policy.”
–         Suggestion: “Because costs of living are going up and people need to work beyond retirement age, it would be in the interest of the economy that the government rethink its retirement policies.”
–         Prediction: “If the government reviewed its policies about mandatory retirement, some able-bodied workers might be able to work beyond retirement age, to the benefit of everyone.”
Cautious language: Ngôn ngữ phải dùng hết sức thận trọng.  Thay vì áp đặt bằng cách dùng các từ mạnh như “must”, “have to” hoặc các cụm từ như “It is the responsibility of…”, kết luận cần thể hiện quan điểm rất mở, chỉ mang tính đề nghị, dự đoán, không áp đặt, bạn có thể dùng các từ như: “would”, “can/could”, “may/might”, “perhaps”,…
Hoàn toàn không nên viết như trong ví dụ: “The government must change its policy of mandatory retirement before more economic damage is done.”  Kết bài như vậy hoàn toàn áp đặt (must), và còn đưa ra một dự đoán thiếu lạc quan (more economic damage).

 

Những điều cần tránh trong một kết bài:

– Announcing statements: Đưa ra những lời tuyên bố như “My paper has proven that . . .”
– Repeating the introduction: Cần tránh lặp lại mở bài, bạn có thể “echoing the introduction”, nhắc lại ý của mở bài, nghĩa là cần thay đổi cách diễn đạt (paraphrase).
– Cliches: tránh sử dụng những câu nói sáo, rập khuôn như  “waste not, want not” (không phung phì thì không túng thiếu). Thay vì đó, bạn nên sử dụng sáng tạo câu nói của những người nổi tiếng (đã đề cập ở phần trên bài viết)
– New ideas that were not covered in the paper: Conclusion = Closure. Tức là bạn phải đóng lại vấn đề. Không nên đưa bất kì ý mới nào kết bài.
– Apologies: Bạn không nên và đừng bao giờ xin lỗi vì ý kiến chủ quan của bản thân trong phần kết bài như “I may not be an expert” hoặc “At least this is my opinion.” Điều này chỉ làm cho bài của bạn thiếu thuyết phục người đọc mà thôi.