IELTS Writing Task 2 – Part 6: Writing an Argument Essay

 

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng trao đổi về những dạng chính của IELTS Writing Task 2. Bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách viết một bài Argument Essay. Gọi là Argument Essay bởi vì ở dạng này, người viết đưa ra lập trường, ý kiến riêng và phải đưa ra những lí lẽ để bảo vệ lập trường đó. Điều này khác với dạng Discussion Essay khi người viết phải đưa ra các lí lẽ cho cả hai ý kiến trái chiều.  

1.   Structures

Cấu trúc cho một bài Writing Argument Essay vẫn giống như những gì mình đã trao đổi ở các bài viết trước. Có thể tóm tắt lại như sau

Structures

Introduction:
–  Introducing the topic.
–  Giving background information and Narrowing the topic.
–  Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.
Body:
–  Reason 1 (with 2 supporting ideas).
–  Reason 2 (with 2 supporting ideas).
–  Reason 3 (with 2 supporting ideas).
Conclusion: 
–  Restate your point of view.
–  Summary is required.

 

2.   Useful expressions for giving your point of view

Mình sẽ đưa ra những cụm từ gợi ý để khẳng định ý kiến bản thân ở vấn đề nêu ra ở đề bài. Những cụm từ này thường sẽ được sử dụng ở phần mở bài hoặc kết bài.
–   In my opinion/ In my view/ From my point of view.
–   I (strongly) believe/think (that)
–   My opinion is…
–   To my mind,…
–   The way I see it,…
–   As far as I am concerned,…
–   It seems/appears to me that…
–   I (do not) agree with …
–   I strongly/absolutely/totally/certainly/partially | agree with/approve of/support/disagree with.
–   I am totally against…
–   It strikes me that…
–   I am (not) convinced that…
–   It is my firm belief that…

3. Sample

Ở phần này, mình sẽ đưa ra một đề bài cụ thể và vạch rõ hướng tiếp cận, cách viết từng đoạn, từng câu cho đề bài này. Đề bài và bài viết mẫu được sử dụng từ sách “Sharpening skills for the TOEFL IBT” của Jeff Zeter và Michael Pederson. (Task 2 của Writing IELTS hoàn toàn tương tự Independent Writing của TOEFL, tuy nhiên yêu cầu của TOEFL cao hơn: 300 từ trong 30 phút)

Task: Nowadays, computers are an important part of most people’s everyday lives. This change has improved the way people live.
To what extent do you agree or disagree?

Introduction:

Một mở bài hay cần nêu ra được chủ đề, giới hạn chủ đề vào vấn đề của đề bài và nêu ra ý kiến của cá nhân.

a. Introducing the topic

Đầu tiên, chúng ta cần xác định Chủ đề của đề bài là gì? Như mình đã nói ở bài viết trước, nếu chủ đề bạn xác định là “Computers” thì quá rộng, bạn sẽ rất mất công để giới hạn chủ đề ở các câu sau, như vậy mở bài sẽ dài không cần thiết. Vậy chủ đề có thể là: “The changes computers have on our lives”. Như vậy, câu đầu tiên của mở bài bạn có thể viết:

  • The changes computers have on our lives has become a source of controversy over the years.
  • Without a doubt, computers have changed the way people live.

b. Giving background information and Narrowing the topic

Ở đây, bạn giới hạn lại topic đã đưa ra (The changes computers have on our lives). Hướng giới hạn ở đây bạn dựa vào đề bài: This change has improved the way people live. Đó là sự đánh giá (tốt, xấu, tích cực, tiêu cực) về những thay đổi mà máy tính tạo nên cho đời sống con người. Như vậy, đề bài sẽ được giới hạn về vấn đề “Evaluating the quality of those changes”
Từ đó, câu văn tiếp theo có thể là:

  • Evaluating the quality of those changes is less clear and is subject to individual opinions and attitudes.
  • People have many different ways of evaluationg these changes.

c. Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay

Ở đây, bạn trực tiếp đưa ra quan điểm của mình, tức là hoặc đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc chỉ một phần đồng ý. Ở đây có lẽ cách chọn khôn ngoan nhất là “partly agree/disagree”. Tức là chỉ đồng ý/không đồng ý một phần, vì rõ ràng tác động của máy tính lên đời sống con người vừa có những mặt tích cực vừa có những mặt tiêu cực.
Với đề bài này, mình sẽ chọn cách tiếp cận đó là: Sự tác động của máy tính chủ yếu là tích cực; tuy nhiên cũng có một số vấn đề đáng quan tâm. Từ đó, câu văn cuối cùng của mở bài có thể là:
“Based on my experiences and observations, I think that, on the balance, computers have improved most people’s lives; however, the benefits should be seen in light of a few substantial problems”
Tuy nhiên, nếu bạn chọn hướng thứ hai: Máy tính chủ yếu tác động tiêu cực lên cuộc sống con người; tuy nhiên, cũng có những tác động tích cực cần chú ý, bạn  có thể viết:
“Based on my experiences and observations, I think that, on the balance, computers have harm most people’s lives; however, the drawbacks should be seen in light of a few substantial benefit”
Chú ý: Bạn có thể thấy cách viết ở đây rất linh hoạt, sử dụng hiệu quả vốn từ ngữ, cấu trúc câu. Ví dụ:
–    Linking words: on the balance, however.
–    Expressions for giving your point of view: Based on my experiences and observations, I think that.
–    Cautious language: should be seen.
–    Synonyms: problems and drawbacks.
–    Antonyms: improve and harm.
–    Phrases like “in light of”

Như vậy, bạn đã có một mở bài hoàn chỉnh:

Without a doubt, computers have changed the way people live. Evaluating the quality of those changes is less clear and is subject to individual opinions and attitudes. Based on my experiences and observations, I think that, on the balance, computers have improved most people’s lives; however, the benefits should be seen in light of a few substantial problems.

Part 6 này, mình đã cùng các bạn tìm hiểu cách viết một bài Argument Essay và cùng nhau viết một mở bài hoàn chỉnh. Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ cùng các bạn viết tiếp phần thân bài và kết bài