IELTS Writing Task 2 – PLANNING step by step

 

Hôm nay các bạn cùng RES thực hành cách xử lý một đề IELTS writing task 2 nhé! 

 Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, sẽ đòi hỏi người viết phải sử dụng các cặp từ đi với nhau để tạo ra sự hài hòa và tự nhiên về ngôn ngữ chứ không dừng lại ở việc lắp ghép các từ theo kiểu word by word. Trong tips for ielts, hôm nay chúng ta sẽ cùng học 6 cụm từ vô cùng thân thuộc cho bài essay ielts nhé

1. to pose a potential threat to something

Eg – Toxic chemicals from factory farms, which contribute to air pollution significantly in our country every day, pose a potential threat to human health.

2. to analyze in detail/ carefully

3. high public expenditure on something
Eg – This essay shall (carefully) analyze both the advantages and disadvantages of high public expenditure on the arts (in detail)

4. complex challenges facing something

5. to take steps to ameliorate the situation

6. financial aid package
Eg – With complex challenges facing enterprises in recent years, steps have been taken by the government to ameliorate the situation through both financial aid packages and smart credit policies from state-owned banks.