Nhầm lẫn cách dùng "the"

Nhầm lẫn cách dùng "the"

1.Go to hospital vs Go to the hospital
* Go to hospital: đến bệnh viện (để được chữa trị)
* Go to the hospital : đến bệnh viện (để làm việc, thăm viếng,…)
E.g.
-The ambulance took them to hospital (Xe cấp cứu chở họ vào bệnh viện)
-The doctors hurried to the hospital (Các bác sĩ vội vã đến bệnh viện)
-Their relatives went to the hospital to visit them (Người thân của họ đến bệnh viện để thăm họ)
2.Go to prison vs Go to the prison
* Go to prison: vào tù (vì có tội, phải đi tù)
* Go to the prison: đến nhà tù (để thăm viếng, làm việc)
E.g. 
-Criminals go to prison (Các tội phạm bị đi tù)
-They are in prison (Họ đang bị nhốt trong tù)
-The criminal was sentenced to five years in prison. His wife went to the prison to see him. (Tội nhân bị kết án 5 năm tù. Vợ ông ta vào nhà tù để thăm ông ấy)
3. Go to school vs Go to the school
* Go to school: đi học
* Go to the school: đến trường (để dạy học, thăm viếng, làm việc)
E.g.
-The students go to school everyday (Các sinh viên đi học mỗi ngày)
-I went to the school to pick up my daughter (Tôi đã đến trường đón con gái tôi)