Những nhầm lẫn khi sử dụng giới từ

Những nhầm lẫn khi sử dụng giới từ

 

1.Chúc mừng ai về việc gì: Congratulate smb on smt (v)

+ I congratulate you for your success: Sai

+ I congratulate you on your success: Đúng

2.Đồng ý/Không đồng ý với ai: Agree with smb (v)

+ I cannot agree to you on the subject: Sai

+ I cannot agree with you on the subject: Đúng

3.Đồng ý/Không đồng ý với cái gì: Agree to smt (v)

+ I cannot agree with the proposals: Sai

+ I cannot agree to the proposals: Đúng

4.Nuối tiếc việc gì: Regret smt (v)

+ He regretted for his mistakes: Sai

+ He regretted his mistakes: Đúng

5. Đợi chờ: Await smb/smt (v)

+ He is awaiting for his friend: Sai

+ He is awaiting his friend: Đúng

6.Đợi chờ: Wait for smb/smt (v)

+ He is waiting his friend: Sai

+ He is waiting for his friend: Đúng

7. Lo lắng, sợ hãi: to be afraid of smb/smt (v)

+ He is afraid from the thief: Sai

+ He is afraid of the thief: Đúng