Những thành ngữ hay về thời gian.

 

– Time is money, so no one can put back the clock
Thời gian là vàng nên không thể xoay ngược kim của nó

– Time flies like an arrow
Thời gian thoát thoát thoi đưa

– Time and tide waits for no man
Thời gian có chờ đợi ai

– Time is the great healer
Thời gian chữa lành mọi vết thương

– Every minute seem like a thousand
Mỗi giây dài tựa thiên thu

– Let bygones be bygones
Đừng nhắc lại chuyện quá khứ

– Time is the rider that breaks youth
Thời gian tàn phá tuổi trẻ

– Better late than never
Thà trễ còn hơn không bao giờ

– Time, which strengthens friendship, weakens love
Thời gian làm tình bạn thắm thiết, nhưng lại hao mòn tình yêu

– Slow and steady wins the race
Chậm mà chắc