Phân biệt ‘central’ và ‘centre’

Phân biệt ‘central’ và ‘centre’

 

1.Central /ˈsentrəl/

Nghĩa 1. rất quan trọng

Ví dụ:

Prevention also plays a central role in traditional medicine.

Phòng bệnh cũng đóng một vai trò trung tâm trong y học truyền thống.

Nghĩa 2. có quyền lực hoặc quyền kiểm soát tới các bộ phận khác

Ví dụ:

The organization has a central office in York.

Tổ chức này có văn phòng trung tâm tại York.

Nghĩa 3. ở trung tâm của một khu vực/quốc gia, hoặc vật thể

Ví dụ:

Central Vietnam

Miền Trung Việt Nam

The central area of the brain

Khu vực trung tâm của não bộ

Nghĩa 4. dễ dàng đến được từ nhiều khu vực

Ví dụ:

The flat is very central—just five minutes from Princes Street.

Căn hộ này ở vị trí rất trung tâm—đi chỉ mất 5 phút từ đường Princes.

2.Centre /ˈsentər/

Centre còn được viết là “center”.

Nghĩa 1. (Nói về vị trí ở giữa) điểm giữa hoặc phần giữa của cái gì đó.

Ví dụ:

The centre of a circle

Tâm của một vòng tròn

Nghĩa 2. (Nói về thị trấn/ thành phố) khu vực chính của một thị trấn hay thành phố, ở đó có nhiều cửa hàng và văn phòng

Ví dụ:

In the city centre

Ở trung tâm thành phố

Nghĩa 3. (Nói về thị trấn/ thành phố) một nơi hay một khu vực, ở đó có rất nhiều người sinh sống; một nơi, ở đó diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa hay kinh doanh.

Ví dụ:

Industrial centres

Trung tâm công nghiệp

Nghĩa 4. (Nói về tòa nhà) một tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích hoặc hoạt động đặc biệt

Ví dụ:

Shopping center

Trung tâm mua sắm