PHÂN BIỆT SAY, SPEAK, TALK, TELL

 

Nhiều người trong số chúng ta khi sử dụng những động từ như ‘say’, ‘speak’, ‘talk’, 'tell' đôi khi vẫn còn cảm thấy bối rối khi đặt vào ngữ cảnh. Một số chi tiết nhỏ như nên dùng ‘to’ hay không, giới từ đi kèm là gì, hay đại khái thế, thường khiến nhiều bạn không thoải mái.
Dù mang nét nghĩa hao hao nhau, cách dùng những động từ dưới đây chứa nhiều chi tiết khá khác nhau.

► ‘Say’ dùng trong một số trường hợp sau:
1. Say something (to somebody) — [conveying info] — ‘Orlando Bloom said (to me) that he enjoyed punching Bieber.’
2. Say to someone — [convey info to a person] — ‘Doraemon said to me that I need to bring him more rats.’
3. Say (something) in (a language) — [expressing in a language] — ‘How would you say that in English?’

 ‘Speak’ thể hiện tính trang trọng cao, có thể dùng trong một số trường hợp như dưới đây:
1. Speak (to someone) — [act aiming to the receiver of info] — ‘Taylor hasn’t spoken to me since.’
2. Speak about something — [discuss] — ‘They speak about butterflies for hours.’
3. Speak (a language) — [ability] — ‘Do you speak Swahili?’
4. Speak of something — [regarding something] — ‘I love Saturday Night Live. Speaking of SNL, have you seen the newest one?’
5. IDM: speak ill of (someone) — ‘Never speak ill of the dead.’

 ‘Talk’ có một số cách dùng thông dụng, bao gồm:
1. Talk (to/with someone) about something – [express things in words] — ‘They keep talking about birds and bees.’
2. Talk of something — [debate as a possibility] — They have been talking of divorce.
3. Talk (a language) — [to use a language] — ‘They talk French to practice.’
4. IDM: talk back [to reply rudely] vs. Talk bad behind one’s back [speak ill of]

► ‘Tell’
1. Tell (someone) something — [revealing info] — ‘He never told me that.’ 
2. Tell someone to do something — [requesting an action] — ‘They told me to shut up.’
3. Tell (someone) about something — [giving an account] — ‘Tell me about your new girlfriend.’
4. Tell — [determining something] — ‘Who can tell what killed her.’

***Một số lưu ý:

► Chúng ta dùng ‘Tell the truth’, ‘speak the truth’, ‘say the truth’ (mỗi cách dùng đều có nét nghĩa khác nhau) nhưng không dùng ‘talk the truth’.

► Ta cũng dùng ‘tell lies / a lie’ nhưng không nói ‘speak lie’, ‘talk lie’ hay ‘say lie’.

► Chúng ta có thể nói ‘Tell a lie’ nhưng phải luôn là tell ‘the truth’.