Tag question (câu hỏi đuôi)

Tag question (câu hỏi đuôi)

 

BÀI 1: CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU HỎI ĐUÔI

– I am…, aren’t I ? ( nhưng nếu là : I am not … thì lại dùng : am I ? )
– Let’s …., shall we ?
– One…,… you/one?
– Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) ——-> Will you ?
Vd: Don’t take it, will you ? ( mệnh lệnh, dù có not hay không cũng dùng will you )
– Câu đầu là I wish … -> may I?
– Câu đầu có must:
Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau
+ Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t
Ví dụ:
They must study hard, needn’t they?
+ Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must
Ví dụ:
You mustn’t come late, must you ?
+ Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must
Ví dụ:
He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)
+ Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] là have/has
Ví dụ:
You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)
(còn tiếp…)

Học xong rồi các bạn thử làm các bài tập sau đây nhé:
1. Let’s go out tonight, _______?
2. I am too impatient,______?
3. It never work very well,______?
4. Open the door,____?
5. Don’t open the door,_____?
6. Everybody realized the danger,______?
7. I wish to study English,_____?
8. You must finish your exam today, _______?
9. He must be late for dinner, ______?
10. I must get home early, _____?
Mỗi câu 1 điểm nhé ^^