[TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI THÔNG DỤNG]

 

Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé!

1. We have no doubt we can do better this year if you appoint us your sale agent.
Năm nay chắc chắn chúng tôi kinh doanh hiệu quả hơn nếu ông chọn chúng tôi làm đại lý bán hàng.

2. You need a good agent.
Ông cần một đại lý tốt.

3. If we are your appointed agent, it can make your export viable.
Nếu chúng tôi trở thành đại lý của các anh thì kế hoạch xuất khẩu của các anh có thể được thực hiện.

4. We will consider your proposal.
Tôi sẽ xem xét lời đề nghị của ông.

5. I’d like to act as the agent in your city.
Tôi thích làm đại lý trong thành phố của ông.

6. I propose to be your sale agent in this area.
Tôi đề nghị trở thành chi nhánh bán hàng ở khu vực này.

7. We’d need a 5-years contract.
Chúng tôi ký hợp đồng 5 năm.

8. You will pay 65% of marketing costs.
Ông sẽ thanh toán 65% phí tổn tiếp thị.

9. That’s more than I expected.
Phí tổn này nhiều hơn tôi mong chờ.

10. We’re only your distributor, and should not be held liable.
Là nhà phân phối bán hàng, chúng tôi không chịu trách nhiệm.