Tin Tức song ngữ : Gánh Nặng Của Việc Khan Hiếm Nước

Tin Tức song ngữ : Gánh Nặng Của Việc Khan Hiếm Nước

The Burden Of Thirst

If the millions of women who haul water long distances had a faucet by their door, whole societies could be transformed.

Aylito Binayo's feet know the mountain. Even at four in the morning she can run down the rocks to the river by starlight alone and climb the steep mountain back up to her village with 50 pounds of water on her back. She has made this journey three times a day for nearly all her 25 years. So has every other woman in her village of Foro, in the Konso district of southwestern Ethiopia. Binayo dropped out of school when she was eight years old, in part because she had to help her mother fetch water from the Toiro River. The water is dirty and unsafe to drink; every year that the ongoing drought continues, the once mighty river grows more exhausted. But it is the only water Foro has ever had.

In developed parts of the world, people turn on a tap and out pours abundant, clean water. Yet nearly 900 million people in the world have no access to clean water. Furthermore, 2.5 billion people have no safe way to get rid of human waste. Polluted water and lack of proper hygiene cause disease and kill 3.3 million people around the world annually, most of them children. In southern Ethiopia and in northern Kenya, a lack of rain over the past few years has made even dirty water hard to find. But soon, for the first time, things are going to change.

Bringing clean water close to villagers' homes is the key to the problem. Communities where clean water becomes accessible and plentiful are transformed. All the hours previously spent hauling water can be used to cultivate more crops, raise more animals or even start a business. Families spend less time sick or caring for family members who are unwell. Most important, not having to collect water means girls can go to school and get jobs. The need to fetch water for the family, or to take care of younger siblings while their mother goes, usually prevents them ever having this experience.

But the challenges of bringing water to remote villages like those in Konso are overwhelming. Locating water underground and then reaching it by means of deep wells requires geological expertise and expensive, heavy machines. Abandoned wells and water projects litter the villages of Konso. In similar villages around the developing world, the biggest problem with water schemes is that about half of them break down soon after the groups that built them move on. Sometimes technology is used that can't be repaired locally, or spare parts are available only in capital.

Today, a UK-based international non-profit organisation called WaterAid is tackling the job of bringing water to the most remote villages of Konso. Their approach combines technologies proven to last – such as building a sand dam to capture and filter rainwater that would otherwise dram away. But the real innovation is that WaterAid believes technology is only part of the solution. Just as important is involving the local community in designing, building and maintaining new water projects. Before beginning any project, WaterAid asks the community to create a WASH (water, sanitation, hygiene) committee of seven people. The committee works with WaterAid to plan projects and involve the village in construction. Then it maintains and runs the project.

The people of Konso, who grow their crops on terraces they have dug into the sides of mountains, are famous for hard work. In the village of Orbeshor residents even constructed a road themselves so that drilling machinery could come in. Last summer, their pump, installed by the river, was being motorised to push its water to a newly built reservoir on top of a nearby mountain. From there, gravity will carry it down in pipes to villages on the other side of the mountain. Residents of those villages have each given some money to help fund the project. They have made concrete and collected stones for the structures. Now they are digging trenches to lay pipes if all goes well. Aylito Binayo will have a tap with safe water just a three-minute walk from her front door.

Gánh Nặng Của Việc Khan Hiếm Nước

 

Nếu hàng triệu phụ nữ, những người đang phải mang nước đi một chặng đường dài, có một vòi nước ngay trước nhà, cả xã hội sẽ thay đổi.

Chân của Aylito Binayo tự biết đường đến ngọn núi. Mặc dù mới 4 giờ sáng cô ấy đã có thể đi qua những tảng đá để tới con sông một mình dưới ánh sao và sau đó leo núi dốc trở lại ngôi làng với gần 23 kg nước trên lưng. Cô đã liên tục đi như vậy 3 lần mỗi ngày trong suốt 25 năm qua. Cũng như mọi phụ nữ của ngôi làng Foro, thuộc huyện Konso ở phía Tây Nam Ethiopia. Binayo đã bỏ học khi mới 8 tuổi, một phần vì giúp mẹ đi lấy nước ở sông Toiro. Nước ở đây thì bẩn và không an toàn để uống, mỗi năm khi kỳ hạn hán cứ tiếp diễn, các con sông lớn trước đây ngày càng cạn kiệt hơn. Nhưng nó là nguồn nước duy nhất mà Foro từng có.

Trong những nơi phát triển trên thế giới, người ta chỉ cần bật một vòi nước thì đã có một lượng nước dồi dào và sạch sẽ. Tuy nhiên, gần 900 triệu người trên thế giới không được tiếp cận với nước sạch. Hơn nữa, 2,5 tỷ người không có cách an toàn để loại bỏ các chất thải của con người. Nước ô nhiễm và tình trạng thiếu vệ sinh đúng cách đã giết chết 3,3 triệu người trên thế giới mỗi năm, hầu hết là trẻ em. Tại miền nam Ethiopia và ở miền bắc Kenya, do thiếu lượng nước mưa trong vài năm qua đã làm cho nước bẩn thậm chí còn khó tìm. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm thay đổi.

Đưa nước sạch tới gần nhà dân là chìa khóa cho vấn đề này. Những cộng đồng dân cư nơi nước sạch đã bắt đầu được tiếp cận và được vận chuyển một lượng nước dồi dào. Thời gian dành để mang nước trước đó có thể được sử dụng để trồng cây, chăn nuôi được nhiều con vật hơn, thậm chí bắt đầu một doanh nghiệp. Các gia đình chỉ mất ít thời gian vì bệnh hay phải chăm sóc các thành viên trong gia đình- những người không được khỏe. Điều quan trọng nhất, khi không phải đi lấy nước có nghĩa là các cô gái có thể đi học và có việc làm. Yêu cầu phải lấy nước cho gia đình, hoặc việc chăm sóc các em trong khi mẹ ra ngoài, thường ngăn cản họ trước trải nghiệm này.

Nhưng những thách thức của việc đưa nước đến ngôi làng xa xôi như Konso là một trở ngại lớn. Ngôi làng nằm tại khu vực có mực nước ngầm khá sâu, đòi hỏi cao kỹ thuật địa chất tốn kém với các máy móc hạng nặng. Giếng bỏ hoang và các dự án mang lại nguồn nước giờ là nơi xả rác của làng Konso. Trong các làng tương tự khác trên những nơi đang phát triển, vấn đề lớn nhất với công trình cấp nước là khoảng một nửa trong số họ phá hỏng ngay sau khi các nhóm xây dựng chúng rời đi. Đôi khi công nghệ được sử dụng là không thể sửa chữa tại địa phương, hoặc phụ tùng thay thế chỉ có sẵn ở thủ đô.

Ngày nay, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế từ Anh quốc với tên gọi là WaterAid đã giải quyết được công việc mang nước đến các làng xa xôi nhất của các ngôi làng Konso. Phương pháp của họ kết hợp các công nghệ đã được chứng minh trước đó – chẳng hạn như xây dựng một đập cát để giữ và lọc nước mưa mà nếu không lượng nước này sẽ tan biến mất. Nhưng sự đổi mới thực sự đó là WaterAid tin rằng công nghệ chỉ là một phần của giải pháp. Điều quan trọng là sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc thiết kế, xây dựng và duy trì các dự án cấp nước mới. Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án, WaterAid tham khảo ý kiến cộng đồng để tạo ra một WASH (nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân) với ban bao gồm bảy người. Các ủy ban làm việc với WaterAid để lập kế hoạch dự án và liên kết với các làng trong khi xây dựn. Sau đó, nhóm này sẽ duy trì và vận hành dự án.

Những người Konso, phát triển cây trồng của họ trên các ruộng bậc thang mà họ đã đào ở các bề mặt của dải núi, họ cũng rất nổi tiếng với công việc đầy khó khăn này. Ở làng Orbeshor cư dân thậm chí xây dựng một con đường chính họ để các xe cơ giới có thể đi vào. Mùa hè năm ngoái, máy bơm được lắp gần sông, đã bơm nước đến một hồ chứa nước vừa được xây dựng trên phần đỉnh của ngọn núi gần đó. Từ đó, trọng lực sẽ mang nó xuống trong các đường ống tới các làng bên kia núi. Cư dân của các làng đã góp tiền để hỗ trợ dự án. Họ đã làm ra bê tông và gom những tảng đá để xây dựng. Bây giờ họ đang đào các hào để đặt các ống nếu mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi . Aylito Binayo sẽ có một vòi nước với nước sạch chỉ với 3-phút chuyển nước từ cửa trước của cô.