TIPS FOR IELTS WRITING TASK 1

 

 Luyện thi IELTS với RES nhé!!!

1. Task 1 thường yêu cầu viết về process, 1 biểu đồ… tối thiểu 150 từ, nhưng bài viết sẽ được đánh giá cao hơn nếu viết khoảng 170 – 180 từ. Không nên viết quá dài, vì sẽ mất thời gian cho task 2.

2. Trước khi viết, các bạn nên nhìn vào yêu cầu và trả lời cho các câu hỏi sau:
– What information does the graph/ pictures  show?
– How many paragraphs should there be?
– What goes in the overall?
– What features do I highlight?

3. Outline của task 1:
– Introduction
– 2 or 3 paragraphs
– No conclusion

4. Nên đưa thêm thông tin vào phần introduction. Ví vụ  : “Units are measured in grams per person per week”

5. Sử dụng nhiểu cách miêu tả sự thay đổi, không nên lặp lại. Ví dụ cùng diễn tả sự tăng lên chúng ta có nhiều từ đồng nghĩa, thay đổi part of speech của từ: a rise, an increase, to rise, to increase…

6. Nên đưa sự so sánh vào phần introduction.

7. Chọn 1 thì phù hợp và sử dụng xuyên suốt bài viết. Thường các biểu đồ diễn tả các số liệu của năm trong quá khứ nên thì quá khứ đơn sẽ là phù hợp nhất.

8. Bắt đầu miêu tả với số liệu lớn nhất, hoặc có sự thay đổi rõ rệt nhất.

9. Luôn nhớ thêm số liệu, các trạng từ chỉ sự thay đổi vào câu miêu tả.

10. Sau đây là 1 số từ vựng hữu ích khi viết task 1.
–  Expressing changes
To rise/a rise
To increase/ an increase
To go up
To double
 
To reach a peak
 
To hold/remain steady
To be stable
To be constant
To level off
 
To fluctuate
A fluctuation