TỔNG HỢP CÁC THÀNH NGỮ VỚI

 

  Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé!

  
1. Trải nghiệm
– to be a dab hand at something: rất giỏi về việc làm cái gì đó
Eg: She’s a dab hand at cooking. She can whip up a meal without even looking at a recipe.
Cô ta rất giỏi về nấu nướng. Cô ta có thể chuẩn bị một bữa ăn mà không cần nhìn vào công thức.

-to be an old hand: rất có kinh nghiệm về việc làm cái gì đó
Eg: You should ask your mother for help. She’s an old hand when it comes to making clothes.
Con nên nhờ mẹ giúp đỡ. Mẹ là người có kinh nghiệm về may quần áo.

-to try your hand at something: thử làm việc gì đó lần đầu tiên
Eg: I might try my hand at painting this weekend.
Tôi có lẽ sẽ thử vẽ vào cuối tuần này.

– to turn your hand to something: có thể làm tốt việc gì đó mà không có kinh nghiệm về nó trước đó
Eg: Bill’s great at decorating – he could turn his hand to anything.
Bill rất giỏi về trang trí – anh ta có thể làm được mọi việc.

– to know something like the back of your hand: hiểu biết về việc gì đó rất nhiều
Eg: He’s been driving that route for years now. He knows it like the back of his hand.
Ông ta đi tuyến đường đó trong nhiều năm. Ông ta hiểu nó như lòng bàn tay của mình.

2. Sự cũ kỹ: Old (not new)
– second hand (adj): không còn mới, đã được sử dụng qua
Eg: I don’t mind buying second hand books but I could never wear somebody’s old clothes.
Tôi không cảm thấy phiền khi mua sách cũ nhưng tôi không bao giờ mặc quần áo cũ của ai đó.

– hand-me-down (adj) hand-me-downs (noun): quần áo mà không còn mới. Nó đã được mặc hoặc sở hữu bởi ai đó trước đó (thường là người trong gia đình hoặc bạn bè thân)
Eg: I had five older sisters and we were quite poor so my mum often made me wear hand-me-downs.
Tôi có 5 người chị gái và chúng tôi khá nghèo nên mẹ tôi thường cho tôi mặc quần áo cũ.

3. Tiền bạc
– to cross someone’s hand/palm with silver (humorous): cho ai đó tiền (thường là họ sẽ nói cho bạn biết việc sẽ xảy ra trong tương lai của bạn)
Eg: They say she has special powers and if you cross her hand with silver she’ll tell you if you’ll get married or not when you’re older.
Họ nói bà ta có năng lượng đặc biệt và nếu bạn cho tiền, bà ta sẽ nói cho bạn biết bạn sẽ lập gia đình hay không khi bạn lớn lên.

– to live from hand to mouth: chỉ có đủ tiền để sinh sống, không dư dả
Eg: When I was a student I didn’t have much money so I lived from hand to mouth till I graduated.
Khi tôi còn là sinh viên tôi không có nhiều tiền vì thế tôi sống chật vật cho đến khi tôi tốt nghiệp.

– to put your hand in your pocket: cho tiền ai đó hoặc làm từ thiện (các tổ chức mà thu tiền để cho người nghèo, người bệnh…)
Eg: Don’t be mean! Put your hand in your pocket and give me some money for the boss’s birthday present.
Đừng keo kiệt! Hãy mở hầu bao ra và góp tiền vào mua quà sinh nhật cho sếp.

– to go cap in hand to someone: hỏi ai đó một cách lịch sự và thành thật về cách làm việc gì đó (thường là tiền hoặc sự bỏ qua)
Eg: The artist went cap in hand to all the galleries begging them to display her work.
Cô họa sĩ này đã đi năn nỉ tất cả các phòng tranh nghệ thuật để trưng bày tác phẩm của cô ta.

4. Quyền lực & Trách nhiệm

– to have/get the upper hand: Nếu bạn có have or get the upper hand, bạn đang ở vị trí có quyền hoặc thuận lợi.
Eg: ‘The team got the upper hand when they scored a goal in the final minute.’
‘Đội có lợi thế hơn khi họ đã ghi bàn vào phút cuối cùng.’

– to get/be out of hand: Nếu sự việc gets out of hand, nó không còn kiểm soát được.
Eg: ‘The game was a bit rough, but it really got out of hand when the players started fighting.’
‘Trận đấu trở nên quyết liệt hơn, nhưng nó thật sự không còn kiểm soát được khi các cầu thủ bắt đầu đánh nhau.’

– to have your hands full: Nếu your hands are full, hoặc nếu bạn có have your hands full với cái gì đó, bạn có rất nhiều việc để làm đến nỗi bạn không thể nhận thêm việc hoặc trách nhiệm nào nữa.’
Eg: ‘Sorry, I can’t help you with your homework. I’ve got my hands full with this essay.’
‘Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn làm bài tập ở nhà. Tôi rất bận với bài luận văn này.’

– to have your hands tied: Nếu your hands are tied, hoặc nếu bạn have your hands tied, cái gì đó đang cản trở bạn trong việc hành động.
Eg: ‘I got a parking fine today. I begged the policeman to forgive me, but he said that since he had already written the ticket, his hands were tied.’
‘Tôi nhận biên bản phạt đậu xe. Tôi năn nỉ người cảnh sát bỏ qua, nhưng anh ta nói rằng anh ta đã viết biên bản, không thể làm gì được.’

– to wash your hands of something: Có nghĩa là bạn từ chối sự tham gia vào một sự kiện nào đó và bạn sẽ không chấp nhận trách nhiệm mà xảy ra trong sự kiện này.
Eg: ‘I warned him not to take the money, but he ignored my advice and now he’s in trouble with the police. This is the third time it has happened, so I have washed my hands of him.’
‘Tôi đã cảnh cáo anh ta không nhận số tiền đó, nhưng anh ta đã không nghe và bây giờ anh ta bị cảnh sát bắt. Đây là lần thứ 3 rồi, và tôi sẽ không giúp đỡ gì anh ta nữa hết.’

– with a heavy hand / heavy-handed: Những thành ngữ này ám chỉ cách làm việc nghiêm khắc và thống trị.
Eg: ‘He has a heavy-handed approach to management. He often upsets people with his direct and critical style.’
‘Anh ta có một phương pháp quản lý nghiêm khắc. Anh ta làm mất lòng mọi người với tính cách trực tiếp và phê phán của mình.’

5. Giúp đỡ trong công việc
– to give someone a hand: Nếu ai đó gives you a hand, họ giúp đỡ bạn.
Eg: ‘Hey Tim, could you give me a hand to move this box? It’s too heavy for me to lift on my own.’
‘Hey Tim, bạn có thể giúp tôi chuyển chiếc hộp này không? Nó rất nặng nếu tôi phải nâng nó lên một mình.’

– many hands make light work: Câu tục ngữ này có nghĩa là nếu nhiều người giúp làm một công việc, nó sẽ được hoàn tất nhanh chóng và dễ dàng.
Eg: ‘We can get this furniture moved very quickly if everybody helps – many hands make light work!’
‘Chúng ta có thể di chuyển bàn ghế này một cách nhanh chóng nếu mọi người cùng giúp đỡ – nhiều người giúp đỡ làm công việc nhanh hơn!’