[WRITING TASK 2] - TEMPLATE FOR DISCUSSION ESSAY - FROM TEMPLATE TO FULL ESSAY

  Cùng luyện thi IELTS với RES nào!

Dạng bài Discussion thường yêu cầu người viết nêu quan điểm trên cả 2 mặt của vấn đề. Khi làm bài dạng này, thông thường kết cấu nên bao gồm 4 đoạn – 1 đoạn mở bài, 2-3 đoạn thân bài, kết luận. FUNCTION của từng đoạn như sau:

+ Mở bài: Nêu ra cả mặt của 1 vấn đề, nhận xét chung 

+ Thân bài: 

– Đoạn 1: Nói về 1 mặt của vấn đề đó
– Đoạn 2: nói về mặt còn lại 

+ Kết luận: Sau khi làm thân bài xong thì tự mình sẽ nhận thấy là ý của đoạn nào hay hơn, sắc sảo hơn, áp đảo hơn thì lấy đó để làm kết luận. có nghĩa là mình nghiêng về 1 bên nào đó sau khi đã có sự so sánh về cả 2 mặt ở thân bài.

Nắm được sơ lược kết cấu của bài Discuss rồi, chúng ta hãy sưu tầm template sau và cùng xem cách hình thành bài văn hoàn chỉnh dựa trên template như thế nào nhé:

Đề bài: There is evidence that inhaling cigarette smoke can causes health problem not only for smokers but for non smokers who inhale other people’s smoke. In view of this, smoking should be banned in all public places, even though this would restrict some people’s freedom of action.

Phân tích đề:

– 1 đoạn thân bài sẽ phải nêu về tác hại của smoking -> cần thiết cấm smoking – Đoạn còn lại sẽ nêu về ý kiến của những ng hút thuốc Template như sau:

Introduction: The issue of whether or not …………………………� �…………………….. has long been a controversial debate. Some people believe that………………………………………� ��…………… Others, however, are of the opinion …………………………………� �………………….. As far as I concerned, these two opinions may seem to be conflicted but can be reconciled to meet the needs of both.

Body para 1: For those who advocate the opinion of ………. should have their argument justified. They point to the fact ………� �…………………………… Furthermore, the fact worth mentioning here is that …………………………………………� �………………… Therefore, there is no doubt that………………………………………� ��………………

Body para 2: On the other hand, antagonists might argue that…………….. …………………………………………� �……………… It is true that …………………………………………� �………………………………. However……………………………………�

Conclusion: All in all, both dark and bright sides of the picture are noticed. I strongly believe …………………………………………

TỪ TEMPLATE ĐẾN BÀI LÀM HOÀN CHỈNH:

The issue of whether or not prohibiting smoking in the public places has long been a controversial debate. Some people believe that forbid smoking is an effective way to protect people from passive smoking. Others, however, are of the opinion that government should not interfere in civilian’s private life. As far as I concerned, these two opinions may seem to be conflicted but can be reconciled to meet the needs of both.

For those who advocate the opinion of banning smoking should have their argument justified. They point to the fact that smoke from cigarette burning contains more than 4000 contaminant which severely damage people’s lung if breath in. Furthermore, the fact worth mentioning here is that second-hand smokers inhale twice as much as toxic than active smokers. Countless valuable lives are lost and it may seem that passive smokers have to be responsible for something they did not even do. Therefore, there is no doubt that everybody would be much better off if smoking were banned together.

On the other hand, antagonists might argue that were government imposed a ban on smoking; it would be an infringement of people’s right. It is true that tobacco as well as alcohol and dangerous sport are all legal so that they can choose whatever they want to consume. However, whist smokers are attempting to protect their right, their choice is violating others people who do not put themselves in case of passive smoking. Forcing people breath in poisoned air is an intentional crime.

All in all, both dark and bright sides of the picture are noticed. I strongly believe that government can establish separate areas where smokers feel free to smoke and others do not have to breath in the toxic that they do not want.

***Các bạn có để ý đến trong bài viết tác giả đã sử dụng những dạng câu gì không? Nên lưu ý khi viết bài chúng ta nên đa dạng hóa cấu trúc câu để ăn điểm cho tiêu chí Grammar. Trong bài tác giả có sử dụng đầy đủ các dạng câu như: 

– Passive: Therefore, there is no doubt that everybody would be much better off if smoking were banned together. 
– Emphasize sentence: the fact worth mentioning here is that
– Relative: For those who advocate the opinion ………..
– Conditional: were government imposed a ban on smoking; it would be an infringement of people’s right.